Nytt projekt kan staka ut vägen till stärkt kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen står, tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), beredda att dra i gång ett projekt kring kompetensförsörjningen i Sverige. Förhoppningen är att kunna starta under sommaren, nu väntar man på att det preliminära godkännandet av ansökan ska bli definitivt. Projektet ger i så fall möjligheten att genom expertstöd från OECD få en kartläggning av nuläge, datainfrastruktur och goda exempel från andra länder i Europa.

Christer Bergqvist, MYH 

– Det handlar om att stärka medlemsländernas konkurrenskraft och förmåga att göra reformer som leder till att näringsliv och det offentliga får rätt förutsättningar, säger Christer Bergqvist, enhetschef vid MYH och sammankallande av styrgruppen i myndighetssamverkan.

Sedan tidigare samverkar ett antal myndigheter kring frågor om kompetensförsörjning och livslångt lärande (se faktaruta), och numera finns det inskrivet i myndigheternas uppdrag.

– Genom den här myndighetssamverkan så kan myndigheterna hantera sina uppdrag på ett ännu bättre och effektivt sätt, så att man får del av alla perspektiv och inte jobbar i stuprör utifrån bara den egna horisonten.

Ett gott exempel som kommit av samverkan är det myndighetsövergripande arbetet med validering, där samverkan pågått i flera år och där man har fått bra utväxling. Nu har MYH och Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen stötta regionerna i arbetet med validering. För detta uppdrag fungerar myndighetssamverkan som en bas.

– Myndigheterna som samverkar har olika uppdrag som knyter an till kompetensförsörjning och livslångt lärande i stort, att ge både arbetsliv och individer rätt kompetens. Och det kan ju vara utbildning på olika nivåer men det kan också vara genom andra verktyg, som validering till exempel.

Fakta: Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Vid sidan av dessa myndigheter ingår Folkbildningsrådet och Vinnova i samverkan. Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag samordna samverkan. Läs mer.

Projektet man nu hoppas få klartecken att dra igång hör till EU:s reformstödsprogram TSI (Technical Support Instrument), och det innebär att en expertgrupp från OECD arbetar med ”fallet Sverige” i 18 månader. Målet är att stärka styrning, samverkan och förvaltning av kompetensförsörjning och livslångt lärande i Sverige, eller ”Governance of the Swedish Skills System” som det kallas.

Analysen som görs ska resultera i en sorts karta för berörda myndigheter och andra aktörer att navigera utifrån, en bedömning av nuläget och rekommendationer för att ta kliv framåt. Sverige må ligga i framkant när det gäller befolkningens utbildningsnivå men matchningsproblematik och nya behov som kommer i och med omställningen till ett grönare och mer digitalt samhälle kommer säkerligen vara bland de områden som tas upp i projektet.

– Den här omställningen kommer att kräva att människor antingen får nya kunskaper eller kan fördjupa det man har för att kunna ställa om, säger Christer Bergqvist.


Sara Bref

 

2023-05-30