Encellrapporter

År 2014 startade Encell en ny rapportserie om livslångt lärande. Ett viktigt syfte med rapporterna är att kunna presentera aktuella studier på svenska samt att ge utrymme för omfattande empiriska beskrivningar. 

Nedan hittar du de rapporter som hittills getts ut i serien.

Ett aktivt åldrande - pensionärers syn på arbete och lärande

I den här rapporten presenteras en studie av vad pensionärer själva har för åsikter om lärande och arbete senare i livet. En viktig slutsats i rapporten är att både arbete och lärande har stor betydelse men att begreppet arbete kan vara för snävt för att förstå aktiviteter som ger
mening och skapar välmående.

Ladda ner rapporten som PDFPDF.

Kvalitetsarbete i vuxenutbildning

Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningar. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående.

Ladda ner rapporten som PDFPDF.

Lärandets sociala dimensioner

Denna rapport handlar om hur unga vuxna med Asperger upplever att studera IT på en speciellt anpassad utbildning. Det specifika syftet var att beskriva hur unga vuxna med Asperger upplever utbildningen på IT-spåret - ett projekt som startade den 1 januari 2012 och vänder sig till studiemotiverade med diagnosen Asperger.

Ladda ner rapporten som PDFPDF.

Samverkanszoner - Om forskningsledares syn på samverkan

Det behövs mer kunskap kring lärosätets syn på samverkan och den här rapporten är ett bidrag på detta område. Materialet som behandlas i texten är resultatet av en intervjustudie med 16 forskningsledare från olika vetenskapliga områden vid Högskolan i Jönköping. Det finns framför allt två centrala bidrag: en empirinära beskrivning av synen på samverkan och en modell för samverkanszoner.

Ladda ner rapporten som PDFPDF.

Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande

I den här rapporten redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin. Rapporten avslutas med fyra praktiska rekommendationer inför utformningen av ett mentorskapsprogram.

Ladda ner rapporten som PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I den här rapporten har författarna undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar så väl för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt högfungerande autism. I rapporten utgår de från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas.

Ladda ner rapporten som PDFPDF

Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Ladda ner rapporten som PDFPDF

Tre perspektiv på livslångt lärande

Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i den här rapporten igenom tre perspektiv på livslångt lärande, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt. Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.

Ladda ner rapporten som PDFPDF

Styrda fast ändå inte? Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping

Den här rapporten handlar om hur civilsamhället och offentlig sektor i Jönköpings
kommun har samarbetat för att hjälpa till att välkomna och integrera alla
de flyktingar som kom i samband med flyktingkrisen 2015. Rapporten är en del
av en större studie som i förlängningen syftar till att jämföra civilsamhällets roll i
mottagningssystemen i Kanada och Sverige och är finansierad av Social Sciences
and Humanities Research Council i Kanada.

Ladda ner rapporten som PDFPDF

Sidan uppdaterad