Mammaprenörer i skärningspunkten mellan genus, företagande och den svenska välfärdsstaten

En "mammaprenör" är en kvinna som startar företag efter att hon fått barn, ofta i branscher knutna till föräldraskapet, och med motivet att kunna förena barnomsorg med inkomstbringande arbete.

Forskare i projektet

Helene Ahl, professor i företagsekonomi

Lucia Naldi, professor i företagsekonomi

Magdalena Markowska, lektor i företagsekonomi

Termen myntades av forskare i USA och England, där fenomenet är vanligt, möjligtvis för att avsaknad av barnomsorg och föräldraledighet gör kombinationen arbete och familj svår. Detta gäller inte i Sverige. Här är det lättare att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete än med företagande, men prelimära siffror visat att fenomenet trots detta ökar.

Beror det på goda affärsmöjligheter, eller är på förändrade arbetsmarknadsvillkor såsom utkontraktering av tjänster eller privatisering av offentlig sektor? Vilka sorters företag startar de och vilka tillväxtmöjligheter har dessa företag? Erbjuder företagen hållbara karriärer för sina ägare och fler jobb för samhället, eller är det så att lågbetalda jobb ersätts med små brödföretag?

Forskningsprojektet kombinerar en longitudinell registerdatastudie med en longitudinell fallstudie. Den första studien avser att kartlägga fenomenet i termer av antal, typer och storlek av företag och deras resultat, samt företagarnas demografiska data. Den andra studien ger en djupare förståelse för fenomenets uppkomst och konsekvenser

Studien ger samhällsrelevant kunskap om:

  1. Företagens livskraft (och därför önskvärdhet)
  2. Hur väl välfärdssystemet är anpassat efter föräldrars behov
  3. Huruvida mammor aktivt väljer eller i brist på alternativ tvingas välja
    företagande
  4. Hur ökningen av mammaprenörskap samvarierar med förändringar på arbetsmarknaden
  5. Företagens tillväxtpotential, vilket är relevant för tillväxtpolicy.

Projektet pågår 2017-2020.

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Helene Ahl

2018-09-28