Disa Bergnehr. Docent, Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, HHJ

Vardagsliv, relationer och psykisk hälsa hos barn i tonåren med utrikes bakgrund.

Vi ser en stor ökning av familjer på flykt som emigrerar till Sverige. Sverige har sedan 1970-talet varit generöst med att bevilja asylsökande uppehållstillstånd, och har i dagsläget en befolkning varav drygt 16 procent är utrikes födda. Vart femte barn är utrikes född eller har två utrikes födda föräldrar, och vanligast för denna grupp är att ha sitt ursprung i Mellersta Östern. Hur familjelivet och familjerelationerna förändras och utvecklas, och vilka anpassningsstrategier barn och föräldrar tillämpar, är dock inte särskilt beforskat, i synnerhet inte när det kommer till familjer som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl. Syftet med detta projekt är att undersöka familjerelationer, vänskapsrelationer, fritid och psykisk hälsa, över tid, hos barn i tonåren med utrikes bakgrund.

Kontaktperson Disa Bergnehr. Docent, Avdelningen för socialt arbete, Jönköping University. Epost: disa.bergnehr@ju.se.