Information till forskningspersoner som deltog i LoRDIA och deltar i dess uppföljning LoRDYA

Longitudinal Research on Development In Adolescence (LoRDIA) var en långtidsstudie av ungdomar och deras utveckling under tonåren. Fokus låg på sociala nätverk, skolanpassning, trivsel, psykisk hälsa och bruk av alkohol och droger. LoRDIA inleddes 2013 och datainsamlingen avslutades år 2019.

I den efterföljande studien Longitudinal Research on Development to Young Adults (LoRDYA), baserad på samma studiepopulation, undersöks hur utvecklingen i tonåren påverkar det unga vuxenlivet med fokus på etablering på arbetsmarknaden, utvecklingen av psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt kriminalitet. I studien väger vi också in hereditetsfaktorer av betydelse, alltså social och biologisk ärftlighet mellan generationerna.

Dina uppgifter får enbart användas till forskning av detta slag.

Forskningshuvudman, det vill säga den organisation som är ansvarig för studien, är Hälsohögskolan i Jönköping som är en del av Jönköping University. Hälsohögskolan är också personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter till Hälsohögskolan är:

Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping. Telefon: 036-10 10 00.

Projektledare är Thorbjörn Ahlgren.

Vilka uppgifter har vi och vad händer med mina uppgifter?

Vi har under tonårstiden samlat in data om dig som deltog, vilket du också tidigare fått information om. Data som är insamlad är dina egna enkätsvar, enkätsvar från dina föräldrar, från dina lärare, samt uppgifter från skolans register (om betyg, läroplan och skolnärvaro) och offentliga uppgifter från Skatteverket om födelseland, hushållens inkomst och hur gamla dina föräldrar var när du föddes.

Dessa data förvaras säkert på krypterade och lösenordsskyddade servrar hos Hälsohögskolan. Pappersenkäterna förvaras i brandsäkra arkiv som enbart behöriga har tillgång till.

I uppföljningsstudien LoRDYA insamlas uppgifter om dig och din uppväxtfamilj som finns sparade i journaler och register. Det är dels journaluppgifter som hämtats från kommunal socialtjänst, dels uppgifter som insamlas från nationella registermyndigheter som Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet och Plikt- och prövningsverket. Dessa register är skyddade av stark sekretess och vi som forskare har aldrig fått ta del av några av dessa uppgifter på ett sätt som skulle göra att vi kan hänföra dessa till din identitet. Uppgifterna har i stället levererats till oss i pseudonymiserad form där ditt personnummer bytts ut mot en kod som vi saknar kodnyckel till, den har endast SCB.

Då en stor del av uppgifterna betraktas som känsliga personuppgifter kräver de ett särskilt noggrant skydd. Alla data som behandlas inom forskningsprojektet förvaras på ett sätt som gör att inga obehöriga kan ta del av dem och forskarna kan ej identifiera personerna bakom uppgifterna. Alla som arbetar i forskningsprojektet har dessutom tystnadsplikt.

Dina personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) artikel 6.1.e vilket innebär att uppgifterna behandlas för att det är nödvändigt för att bedriva forskning av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i minst 10 år efter att projektet avslutats enligt gällande lagar, om inget annat har angetts i villkoren från registerhållarna.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade.

Om du har frågor om projektet eller invändningar mot din personuppgiftsbehandling kan du vända dig till projektets kontaktperson Thorbjörn Ahlgren, epost thorbjorn.ahlgren@ju.se eller vårt dataskyddsombud, e-post: dso@ju.se.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om studiens resultat?

Vi publicerar löpande artiklar utifrån studien i vetenskapliga tidskrifter, i facklitteratur såsom böcker och läromedel, samt i populärvetenskaplig form. När studiens resultat presenteras så redovisas informationen på ett sådant sätt (som statistik) att inga enskilda personer kommer att kunna identifieras.