Karin Boson, leg. Psykolog och fil. Doktor, GU

Det är tydligt att den psykiska hälsan bland unga inte har blivit bättre de senaste 20-30 åren, däremot finns det motstridiga uppgifter om den har försämrats. Å ena sidan rapporterar ungdomar högt välmående, å andra sidan har andel unga med ångest och depression ökat. En möjlig orsak till detta kan vara att det tyvärr finns en begreppssammanblandning kring psykisk hälsa som ofta gör sig gällande när barn och ungdomars psykiska mående undersöks. Frånvaron av psykisk ohälsa innebär nämligen inte nödvändigtvis närvaron av psykisk välmående. Trots detta undersöks positiva dimensioner av barn och ungdomars psykiska mående i lägre utsträckning, särskilt relationen mellan psykisk ohälsa och välmående. Studier visar att frånvaron av positiva aspekter (psykiskt välmående) kan få minst lika stort utslag på vardagsfungerandet som närvaron av negativa aspekter (psykisk ohälsa). En tidig alkoholdebut, psykisk ohälsa och personlighetsfaktorer, såsom spänningssökande och impulsivitet, är alla risker för utveckling av missbruk och psykiatriska problem senare i livet. Få studier har däremot undersökt betydelsen av psykisk välmående parallellt med psykisk ohälsa relaterat till personlighetsfaktorer och alkoholbruk.

Den röda tråden genom mina delstudier är relationen mellan ungdomars psykiska välbefinnande, ohälsa och personlighet kopplat till alkoholbruk. Studierna undersöker dels ungdomsgruppen i sin helhet, men intresserar sig också mer specifikt för de ungdomar som debuterar tidigt med alkohol.

I mars 2016 försvarade jag min licentiatavhandling ”How do the “tweenies” do? Mental health, alcohol experiences and personality among young adolescents”. Begreppet ”tween” är ett populärvetenskapligt och engelskt. Begreppet används för att beskriva en ung person mellan barndom och ungdom, ca åtta till 14 år gammal, de är ”in between”, därav namnet ”tween”. Doktorsavhandlingen försvarades i november 2018.

- Boson, K., Berglund, K., Wennberg, P., & Fahlke, C. (2016). Well- being, mental health problems, and alcohol experiences among young Swedish adolescents: a general population study. Journal for Person-Oriented Research, 2(3), 123–134. http://dx.doi.org/10.17505/jpor.2016.12

- Boson, K., Brändström, S., & Sigvardsson, S. (2018). The Junior Temperament and Character Inventory (JTCI): psychometric proper- ties of multi-informant ratings. Psychological Assessment, 30(4), 550–555. https://psycnet.apa.org/record/2017-33910-001?doi=1

- Boson, K., Wennberg, P., Fahlke, C., & Berglund, K. (2019) Personality traits as predictors of early alcohol inebriation among young adolescents: Mediating effects by mental health and gender-specific patterns. Addictive Behaviors. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.011

Fortsatta studier vidareutvecklar förståelsen kring kombinationen mellan psykiskt välmående och psykisk ohälsa inom en individ, samt hur hälsoprofiler är relaterade till tidiga alkoholerfarenheter och personlighet.

Kontaktperson: Karin Boson, leg. Psykolog och fil. Doktor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Epost: karin.boson@psy.gu.se