Russell Turner, doktorand i socialt arbete, GU

Betydelsefulla faktorer för positiv eller negativ utveckling i ungdomsåren

Många förebyggande insatser bygger på en rad antaganden om varför ungdomar använder alkohol och droger eller börjar med kriminellt beteende. Det finns också en del antaganden om hur och när samhälle ska reagera när ungdomar börjar med sådana beteenden. Forskningen har inte tidigare kunna ge tydliga svar på de olika utvecklingsmönstren som ungdomar visar och vilka orsaksfaktorer som kan ligga bakom dessa mönster. Bättre förståelse behövs för vilka ungdomar som behöver stöd, när och vilken typ av stöd som kan bidra till att skapa bättre insatser för ungdomarna. Det pratas ofta om ungdomar som "hamnar mellan stolarna" och det kan vara aktuellt att både reflektera över vår förståelse för just vilka ungdomar som är i behov av insatser eller stöd, när de behöver det, så väl som hur bra vi faktiskt är som samhälle att erbjuda rätt typ av stöd i rätt stund.

Jag har varit doktorand och medlem i LoRDIA sedan 2015. Jag kommer att forska om ungdomars utvecklingsvägar när det gäller användning av alkohol och droger samt inblandning i kriminalitet. Jag ska titta närmare på olika orsaksfaktorer för olika grupper av ungdomar med hänseende till deras beteende kring alkohol, droger och kriminalitet. Med andra ord finns det särskilda grupper av ungdomar för vilka man kan förutse att ett negativt utvecklingsförlopp är mer sannolikt, men finns det också ungdomar som är kapabla och har rätt resurser omkring sig för att "mogna vidare" på ett positivt sätt? Fokus i mina studier ska vara att undersöka betydelsen av faktorer på olika nivåer, så som individuella faktorer, familjen, vänskapsnätverk och fritiden.

Kontaktperson Russell Turner, doktorand, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet E-post: russell.turner@socwork.gu.se