Sabina Kapetanovic försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling den 17 maj 2019 på Hälsohögskolan i Jönköping.

Sabina Kapetanovic tar emot Yggdrasil, ett träd i glas, från professor Arne Gerdner och LoRDIA.Förstora bilden

Sabina Kapetanovic tar emot Yggdrasil, ett träd i glas, från professor Arne Gerdner och LoRDIA.

Fokus för denna avhandling var att undersöka vilken betydelse som kommunikationen mellan föräldrar och tonåringar, som en del av föräldrabarnrelationen, har för utveckling av ungdomars riskbeteenden.

I avhandlingen undersöktes vilket samband som föräldrars strategier, såsom regler och frågor kring tonåringens förehavanden, har med tonåringars riskbeteenden. Här undersöktes också om ungdomars egna berättande om sitt vardagsliv spelar roll för huruvida de sysslar med riskbeteenden, men också om tonåringars temperament och kön spelar roll för sambandet mellan olika former av kommunikation mellan föräldrar och tonåringar och tonåringars riskbeteende.

Med hjälp av datamaterial från drygt 1500 ungdomar (ålder 12– 15 år) och i viss mån deras föräldrar, från fyra mellansvenska kommuner, gjordes fyra studier i vilka dessa frågor undersöktes. Slutsatser som Sabina kan dra är att både föräldrar och tonåringar bidrar till relationen dem emellan, vilket i sin tur har betydelse för tonåringars engagemang i riskbeteenden, där tonåringars berättande om sitt vardagsliv (öppen kommunikation) verkar spela en framstående roll. När ungdomar pratar om sina aktiviteter med sina föräldrar verkar det bidra till en högre insyn hos föräldrar om deras tonåringars aktiviteter samtidigt som tonåringarna ägnar sig i mindre grad åt olika riskbeteenden, såsom ungdomsbrottslighet och alkohol- och tobaks-användning. Faktorer som gör öppen kommunikation mellan föräldrar och tonåringar möjlig är dels en nära relation mellan föräldrar och deras barn och dels föräldrars självtillit i sitt föräldraskap.

Läs hela avhandlingen (pdf, 4.2 MB) av Sabina Kapetanovic.

2020-05-20