Artikelförfattare: Johanne Svantorp, forskningsassistent

Handledare: Mats Granlund

Abstrakt

Denne masteroppgaven er skrevet i tilknytning til University of Jønkøping, og forskningsprosjektet LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescense). Barn med funksjonsvansker i skolen trenger ofte mer støtte for å delta i skoleaktiviteter. Det finnes enighet om at deltakelse gjennom involvering i egen livsituasjon er viktig for barn og unge, både for deres læring og utvikling, men også for trivsel, engasjement og inkludering i for eksempel skolen. I denne oppgaven legges særlig fokus på hvordan barn og unge med ulike funksjonsvansker påvirkes.

På bakgrunn av dette er to forskningsspørsmål valgt ut:

1) Hvilke faktorer kan identifiseres som relaterte til deltakelse for elever med funksjonsvansker?

2) Skiller elever med ulike former av funksjonsvansker seg fra hverandre når det kommer til betydningen av hver av de sentrale faktorene som påvirker grad av deltakelse i skolen?

Forskningsspørsmålene undersøkes ved bruk av kvantitativt design, og datamaterialet er hentet fra elever og læreres svar på LoRDIAs spørreundersøkelse gjort i Sverige. Gjennom bruk av SPSS er det utarbeidet deskreptiv statestikk for aktuelle variabler, i tillegg til gjennomførte bivariate analyser og ANOVA tester for å forsøke å besvare forskningsspørsmålene. Denne oppgaven viser at det er elever med nevropsykologiske funksjonsvansker som særlig skiller seg fra de andre elevene i skolen. Dette vises gjennom analysene gjort i SPSS, hvor denne gruppens skårer er negative i forhold til påvirkningsfaktorer som kan bygge opp om deltakelse, og at de selv oppgir lavest grad av trivsel i skolen i forhold til andre elever.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas, Stiftelsen Säfstaholm, Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond, Futurum Region Jönköpings län.