Högskolebiblioteket är Jönköping Universitys gemensamma resurs för vetenskaplig information. Verksamheten syftar till att möjliggöra akademiskt lärande och att stärka kvalitet och spridning av JU:s forskning.​ Biblioteket arbetar nära studenter, lärare och forskare och JU:s olika ledningar.

I uppdraget ingår att:​

  • ge tillgång till vetenskapliga informationsresurser anpassade efter JU:s utbildning och forskning​
  • erbjuda en arbetsplats för studenter i form av en varierad och stimulerande lärandemiljö
  • bistå med vägledning vid informationssökning och användande av bibliotekets resurser
  • undervisa i sökning och värdering av information i en akademisk kontext
  • stödja forskningsprocessen med rådgivning kring informationssökning, publicering och forskningsdata​
  • tillgängliggöra JU:s forskningspublikationer och tillhandahålla publiceringsstatistik och bibliometriska analyser​
  • vara en länk i den nationella övergången till öppen vetenskap​
  • stödja JU:s lärare i deras pedagogiska kompetensutveckling inom ramen för ett högskolepedagogiskt center​

Biblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla som vill använda samlingarna för studier och forskning.

Läs mer om hur du som inte är student eller anställd vid Jönköping University kan använda biblioteket.