LoRDIA

LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) syftar till att under en längre tid studera ungdomars psykosociala utveckling till vuxna.

I programmet genomförs en serie studier i fyra kommuner i Jönköpings län och i Västra Götalandsregionen med start hösten 2013.

Forskningen finansieras av

Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (FORTE)

Vetenskapsrådet (VR)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA)

Stiftelsen Sunnerdals Handikappfond

Stiftelsen Sävstaholm

Nyheter

Datainsamling av elevenkäter i våg 3b gjordes framför allt under hösten 2016. Ett par skolor återstår och besökdes under våren 2017.

Nu förbereds datainsamlingen som sker under hösten 2017 i gymnasieskolan år 2, våg 4. I vår sker en pilotstudie i skolor som inte ingår i studien.