Organisation

Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Jönköping University Enterprise och Högskoleservice. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Verksamheten vid Tekniska Högskolan leds av en verkställande direktör som även är akademisk ledare. Ledningsgruppen är ett stödjande och rådgivande organ till vd.

Avdelningar

Verksamheten vid Tekniska Högskolan bedrivs inom sju avdelningar där forskare och undervisande personal ingår. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Råd och kommittéer

Inom Tekniska Högskolan finns ett antal råd och kommittéer, bland annat:

  • Utbildningsråd
  • Forskningsråd
  • Forskarutbildningsråd
  • Samverkansråd
  • Forskarkollegium med presidium
  • Ledningsgrupper för utbildningar
  • Rekryteringskommitté
  • Miljörådet

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan