Sjuksköterskeutbildningen uppfyller kvalitén enligt UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en tematisk utvärdering av sjuksköterskeutbildningen vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Många åtgärder som är både rimliga och ändamålsenliga är genomförda för att stärka, utveckla och kvalitetssäkra sjuksköterskeutbildningen, går det att läsa i UKÄ:s yttrande.

Den aktuella utvärderingen fokuserade på hur Hälsohögskolan skapar goda förutsättningar för sjuksköterskestudenterna att uppnå färdighet och förmåga samt möjlighet att nå examensmålen. I detta ingår att säkerställa förutsättningarna i form av kompetensförsörjning, kliniska placeringar och handledning under kliniska placeringar.

Utvärderingen fokuserade även på hur Hälsohögskolan skapar goda förutsättningar för studenterna att uppnå färdighet och förmåga. Specifikt har de tittat på de två examensmålen att:

  • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling.
  • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

I rapporten går det att läsa att bedömargruppen från UKÄ anser att Hälsohögskolan genomfört många åtgärder för att ytterligare stärka, utveckla och kvalitetssäkra utbildningen.
– Det är mycket glädjande att UKÄ ser att de åtgärder som vi gör på Hälsohögskolan för att ytterligare stärka en redan bra sjuksköterskeutbildning är både rimliga och ändamålsenliga. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar, vilket vi ser ett resultat av i den här tematiska utvärderingen, säger Eleonor Fransson tf. vd vid Hälsohögskolan.

Tematiska utvärderingar är en av fyra delar inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Utvärderingen ska bidra till viktig kunskap, utveckling och nationella jämförelser av hur universitet och högskolor arbetar och vilka resultat som har nåtts inom ett specifikt område.

Läs mer om UKÄ:s kvalitetsgranskningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2024-03-14