23 Miljoner till forskning om entreprenörskap från Kampradstiftelsen

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse går till entreprenörskapsforskning för en levande landsbygd. Tre projekt på Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har beviljats nästan 23 miljoner kronor totalt, vilket är mest av alla lärosäten.

Vit byggnad i solsken med träd i förgrunden

Jönköping International Business School har beviljats 23 miljoner kronor från Kampradsstiftelsen för forskning om entreprenörskap på landsbygden.

Familjen Kamprads stiftelse delar i år ut totalt 133 miljoner kronor till entreprenörskapsforskning för en levande landsbygd, varav 23 miljoner går till de tre JIBS-projekten. Totalt är det 30 olika projekt vid lärosäten och forskningsinstitut i Sverige som får ta del av pengarna. Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultat på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”. Förutom de tre projekten med JIBS-forskare som projektledare deltar även forskare från Jönköping University i två andra projekt som tilldelats totalt 8 miljoner kronor.

Tvärvetenskapligt projekt om entreprenörskap i stiftelseform

Kajsa Haag, universitetslektor i företagsekonomi, har som huvudsökande beviljats 9,5 miljoner kronor för projektet ” Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform: långsiktig och hållbar utveckling på landsbygden?”.

Syftet med projektet är att studera förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform. Detta görs för att svara på frågan om och i så fall hur en stiftelse kan används för långsiktigt och ansvarsfullt ägande av lokalt förankrad näringsverksamhet. Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar juridik och företagsekonomi. I projektet studeras reglering av stiftelser, hur stiftelser styrs och i sin tur utövar ägarstyrning, hur familjeföretags långsiktiga mål kan bevaras genom stiftelsebildning och hur stiftelser kan bidra till socialt hållbar utveckling i hela Sverige.

- Projektet innebär att en svensk långsiktig kunskapsnod om näringsdrivande stiftelser skapas vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid JIBS. Det är underbart roligt att få vara med och bygga så omfattande kunskap om näringsdrivande stiftelser! Vi kommer även knyta två doktorander till projektet och skall inleda den rekryteringen så snart som möjligt, säger projektledare Kajsa Haag.

Forskargruppen består av Kajsa Haag, Massimo Baù och Ulf Larsson Olaison vid JIBS, Hanna Almlöf vid Linköpings Universitet, Katarina Olsson vid Lund Universitet samt två doktorander.

Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap

Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi, har som huvudsökande tillsammans med Sara Johansson, universitetslektor i nationalekonomin och Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi beviljats 5,3 miljoner kronor för projektet ”Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden”.

Forskargruppen ska studera hur de teknologiskiften som nu leder till avsevärda förändringar på arbetsmarknaden påverkar landsbygdernas kompetensbehov och kompetenstillgång, vilka effekter det har på efterfrågan på arbetskraft och hur man kan lösa utmaningar relaterat till detta.

- Utifrån olika platsers strukturer ska vi i forskargruppen undersöka förutsättningar att attrahera kompetens både från den lokala arbetsmarknaden och från en bredare geografisk arbetsmarknad. Målet är att projektets forskningsresultat ska användas för utvecklandet av en pilotmodell vid Campus Västervik för stärkt kompetenstillgång i småföretag, säger Lina Bjerke, projektledare.

Projektet sker i samverkan med Campus Västervik.

Ägandets roll för förnyelse och utveckling av landsbygdsföretag

Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi, har som huvudsökande tillsammans med Lucia Naldi, professor, Mattias Nordqvist, professor på JIBS och Handelshögskolan i Stockholm, samt en postdoc beviljats 8 miljoner kronor för projektet ”Revitalizing entrepreneurship in rural areas: the role of business ownership”.

En oroväckande trend sedan millennieskiftet är att ökningen av medelåldern för svenska företagare och entreprenörer har ökat markant – och är särskilt stor bland landsbygdsföretagare. Samtidigt så brottas dessa regioner även med andra utmaningar, som till exempel minskande befolkning och sämre närhet till servicefunktioner. Vad händer då med företagen som ägs och drivs av företagare som närmar sig pensionering? Den åldrande populationen av landsbygdsföretagare kan medföra både företagsnedläggningar och ett minskat entreprenörskap.

Projektet kommer att studera hur landsbygdsföretag på sikt kan överleva och hur de kan utvecklas genom att bli mindre beroende av sina nuvarande ägare.

- Projektet består av fyra delstudier för att skapa förståelse för hur olika typer av ägande kan möjliggöra företagsutveckling och överlevnad på sikt. Genom nära samarbete med näringslivsrepresentanter i Jönköpings och Norrbottens län kommer vi kunna bedriva relevant forskning och även få hjälp med att sprida våra resultat, säger projektledare Karin Hellerstedt.

Projektet sker i samarbete med regionala aktörer från Jönköpings Län och Norrbottens län.

”Banar väg för både akademiskt genomslag och samhällsnytta”

- Dessa tre projekt stärker ytterligare en redan etablerad forskningsinriktning på JIBS. De tre projekten behandlar frågor i skärningspunkten mellan entreprenörskap och landsbygdsfrågor men har olika fokus. Detta visar att den forskning som bedrivs på JIBS håller högsta kvalitet, säger Johan Klaesson, forskningschef på JIBS.

- Som relativt liten högskola med begränsade statliga anslag till forskning är vi beroende av denna typ av bidrag för att kunna upprätthålla vår position som internationellt ledande, och för att kunna erbjuda attraktiva karriärvägar för vår personal. Det känns fantastiskt bra att tre relativt unga kvinnliga forskare tar ledningen här och banar väg för både akademiskt genomslag och samhällsnytta. Familjen Kamprads stiftelse passar mycket bra för den forskning, utbildning och samverkan som vi bedriver på JIBS, säger Jerker Moodysson, vd på JIBS.

Projekt i samverkan

Jönköping University har även forskare som deltar i ett par andra projekt, tillsammans med andra lärosäten och organisationer. Dessa är:

Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor (GREENER)

Huvudsökande Per Hilletofth, Högskolan i Gävle, 3,8 miljoner kronor.

I samverkan med Jönköping University.

Framtidens universitet och högskola – Hur navigera mellan frihet och samhällsansvar?

Huvudsökande Johan Eklund, Stiftelsen Entreprenörskapsforum, 4,2 miljoner kronor.

I samverkan med Jönköping University, Blekinge tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan.

Om Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

2022-04-06