”Den här skolan är gjord så att man inte behöver lära om när man kommer ut!”

Hälsohögskolans fasad framför en blå himmel

Det var löftet som gavs till de elever som sökte till Jönköpings läns landstings nya centrala yrkesskola för vårdutbildning. Ett uttryck som väl speglar dåtidens syn på kunskap, konstaterar Hälsohögskolans före detta tf rektor och tf VD Anita Helmbring när hon tecknar skolans historia. 50 år senare står byggnaden fortfarande kvar – ett bevis på att den framgångsrikt har lyckats att möta alla förändringar och nya behov, i takt med tiden.

Beslutet att inrätta en central yrkesskola för vårdutbildning med Jönköpings läns landsting som huvudman fattades 1963. Tanken var att samla de olika utbildningar som bedrevs på flera olika håll i staden – bland annat för sjukvårdsbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter – på en och samma plats. Två år senare bifölls förslaget av Kungliga skolöverstyrelsen och lagom till skolstarten hösten 1968 invigdes den nya skolan. Byggnaden, som ritats av arkitekt Roland Voldemar Härm, uppfördes på ett 6000 kvadratmeter stort markområde som landstinget förvärvat av Munksjö AB. Byggnaderna hade 11 våningar, varav två under jord, och var även underjordiskt förbunden med Västra klinikerna med en kulvert. Lokalerna utformades redan från början för att möta avancerade utbildningsbehov. Laborationssalarna planerades för att motsvara dem som fanns på ett sjukhus.

I det nya huset samlades all befintlig vårdutbildning samtidigt som man valde att starta flera nya utbildningar. Centrala vårdyrkesskolan bedrev både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Efter högskolereformen 1977 delades verksamheterna upp och de eftergymnasiala linjerna blev högskoleutbildningar. Här började också skolans resa mot Hälsohögskola och ett av de ledande lärosätena i Sverige för utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Under 1980- och 1990-talen var Hälsohögskolan en av landets största vårdutbildningsinstitutioner räknat i antal helårsstudenter.

Under åren har byggnaden genomgått många renoveringar och ombyggnader för att möta verksamhetens nya behov – från nya pedagogiska arbetsformer till forskning och laboratorieteknik. 2005 förvärvades fastigheten av Högskolefastigheter i Jönköping AB och i samband med jubiléet pågår tillbyggnad av nya lokaler – bland annat för att kunna samla verksamheten för ortopedingenjörer, röntgensjuksköterskor och tandhygienister. Drivkraften är densamma nu som då och Hälsohögskolan är ett hus som väl bär sina 50 år!

Vill du veta mer om Hälsohögskolans historia? Läs Anita Helmbrings berättelse här! Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Rektorer/Verkställande direktörer

Centrala vårdyrkesskolan/Munksjöskolan/Hälsohögskolan
Kurt Johansson var rektor för såväl gymnasie- som högskoledelarna fram till skolans delning 1987. För gymnasiedelen blev Elisabeth Lindberg rektor medan Kurt Johansson behöll ansvaret för högskoledelen fram till hans avgång 1989.

Rektorer
Kurt Johansson, 1968 – 89
Ulla-Britt Carmnes, 1989 – 95
Anita Helmbring, tf. 1995 – 96
Lars Cernerud, 1996 – 2000
Stig Berg, tf. 2000 – 01

Verkställande direktörer
Birgitta Lundgren-Lindquist, 2002- 2007
Gerd Ahlström, 2007 – 10
Anita Helmbring, tf 2010 – 11
Eva Wigeus-Törnquist, 2011 – 17
Dennis Larsson, 2017 – 19
(Tf Vd) Marie Ernsth Bravell 2019 -