AFR bedriver utbildning och forskning framför allt inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik.

Utbildning

På avdelningen utbildas arbetsterapeuter och ortopedingenjörer. Inom ramen för utbildningarna finns ett antal kurser som vänder sig till både studenter och yrkesverksamma.
Utbildningsverksamheten omfattar:

Forskning

Forskningen på Hälsohögskolan samordnas främst genom forskningsmiljön Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW).

CHILD — Children, Health, Intervention, Learning, Development

Arbetsterapiforskning inom forskningsmiljön CHILD handlar om att utarbeta preventiva åtgärder när det gäller trauma som orsakar hjärnskakning hos barn och att tillsammans med forskare inom ortopedteknik utvärdera resultatet av nya behandlingsmetoder för barn med har balans- och gångsvårigheter efter cerebral pares, ex. träning med TV-spelet Nintendo Wii Fit.

KILVO - Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap

Den tillämpade arbetsterapiforskningen inom forskningsmiljön KILVO handlar om konsekvenserna av olika sjukdomstillstånd såsom reumatiska sjukdomar, långvarig smärta och stress; hinder och möjligheter för aktivitet och delaktighet och den sociala och fysiska miljöns betydelse för hälsa.

Inom KILVO sker utveckling av olika instrument t.ex. bedömningsinstrumentet DOA- Dialog Om Arbetsförmåga, Aus-TOMs-S för utvärdering av arbetsterapeutiska insatser och instrument för att mäta aktivitetsbalans och balans i livet. Interventioner som utvärderas är bildskapande, meningsfull daglig sysselsättning samt problembaserad metod inom arbetsrehabilitering.

Dessutom pågår grundforskning inom arbetsterapi som handlar om begreppen ´aktivitetsbalans´ och ´balans i livet´ samt om relationen mellan olika aktivitetsupplevelser och hälsa. Annan pågående grundforskning handlar om paradigmutveckling genom utbildning och praxis hos arbetsterapeutstudenter och arbetsterapeuter och om hur centrala begrepp, som exempelvis ´hälsa´, kommer till uttryck i arbetsterapeuternas yrkesutövning.

Forskarutbildning

i ämnet arbetsterapi genomförs inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

Ortopedteknik

Dessutom bedrivs forskning inom ortopedteknikområdet där man studerar hur proteser och ortoser kan förbättra vardagslivet för personer med funktionshinder, bl.a. med avseende på balans och sport/fritidsaktiviteter.