På Avdelningen för omvårdnad bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad.

Utbildning

AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Dessutom erbjuds goda möjligheter till vidareutbildning genom specialistsjuksköterske-, master- och magisterutbildningar samt genom uppdragsutbildningar.
Utbildningsverksamheten omfattar:

Forskning

Forskningen på Hälsohögskolan samordnas främst genom forskningsmiljön Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW).

Inom Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är begreppen kultur, mångfald och etik centrala liksom omvårdnadens praktiska genomförande. Exempel på forskningsområden är etiska frågor i vården och möte mellan patienter och vårdare med olika kulturell bakgrund samt kommunikation, lärande och beslutsprocesser i omvårdnad. Gapet mellan vetenskap och praktik studeras med fokus på förbättringsarbete inriktat på patient- närstående- och vårdarperspektiv.
CHILD fokuserar på barn och ungdomar och här studeras omvårdnad vid cancer och smärta och även hälsoarbete och prevention inriktat på fetma och diabetes. Vidare undersöks om WHOs klassifikationssystem ICF-CY kan användas som ett gemensamt språk i dokumentation inom barn- och skolhälsovård.

Forskarutbildning i ämnet omvårdnad genomförs inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd.