Vår vision avseende internationalisering är att studenterna ska skaffa sig medvetenhet och kunskap om internationella förhållanden som påverkar människors sociala verklighet i olika situationer och länder, reflektera över detta och jämföra med svenska förhållanden.

ASA har en rad samverkanspartner såväl inom som utom landet. Ambitionen är att bredda samverkan ytterligare genom direkta forskningssamarbeten och utbyten av gjorda erfarenheter genom forskning. Internationaliseringsarbetet på ASA inriktas mot att skapa ett brett kontaktnät såväl ämnesmässigt som inom det sociala fältet som geografiskt.

Studenterna ska:

  • skaffa sig ett internationellt omvärldsperspektiv med  fokus på det sociala arbetet
  • i vid bemärkelse ges möjlighet till egna erfarenheter av socialt arbete utomlands
  • få möjlighet att studera och utbyta erfarenheter med utländska studenter vid den egna avdelningen.

Lärarna vid avdelningen ska ges möjligheter till kontakter och samarbete med kollegor på motsvarande utbildningar i andra länder.

I det internationella perspektivet ingår att i kurslitteraturen inkludera aktuell internationell forskning, översatt eller på originalspråk.

Se högskolans partneruniversitet
Läs mer om Hälsohögskolans internationella verksamhet