Detta forskningstema handlar om studier som beskriver och analyserar betydelsen av social planering och samhällsarbete som verktyg för att utveckla strategier för att förbättra människors livsvillkor. Bland annat bedrivs studier som jämför välfärdssystemen mellan olika länder samt studier som utvecklar metoder för att främja människors aktiva deltagande i samhällsplaneringen. Ett forskningsfält belyser hur uppfattningar om äldre och äldreomsorgens organisering kan formas av kulturell kontext, samt hur traditioner inom socialt arbete, socialpedagogik och policy kan kopplas till olika system för välfärd. Denna forskning bedrivs utifrån en komparativ ansats i ett internationellt perspektiv.

Inom ramen för temat bedrivs olika former av interaktiv forskning med syftet att främja en planering för ett åldrandevänligt samhälle. Forskning bedrivs även kring frågor som berör utvecklingen av välfärdsstrategier i samspel mellan stat, civilsamhälle och marknad. Denna forskning stöds av ett samarbete mellan ASA och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Inom forskningstemat används ett brett spektrum av metodologiska ansatser. Det kan exempelvis handla om diskursanalytiska ansatser, interaktiva metoder i form av framtidsverkstäder eller återanalys av tidigare genomförda befolkningsstudier.

Studier inom temat knyter an till flera av högskolans forskningsmiljöer Öppnas i nytt fönster..