Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ASA, Box 1026, 551 11 Jönköping
Fax: 036 - 10 12 22

Avdelningschef:
Thorbjörn Ahlgren

Biträdande avdelningschef:
Staffan Bengtsson

Ämnesföreträdare i socialt arbete:
Tina Olsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programansvarig socionomprogrammet:
Michael Sjökvist

Programansvarig studentärenden på socionomprogrammet:

Roger Sandberg

Programansvarig master- och magisterprogrammet i socialt arbete:

Nina Gunnarsson

Programansvarig Child Interventions:

Staffan Bengstsson och Nina Gunnarsson

Medarbetare vid ASA

Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete, har tidigare arbetat som socialarbetare med barn, ungdomar och familjer i öppenvård och inom institutionsvården. Hans forskning handlar om socialtjänstens insatser till barn och deras familjer, handledning i socialt arbete men främst om att inom ramen för forskningsprojektet LoRDIA och LoRDYA följa barn som far illa genom omfattande omsorgsbrist och beteendeproblem. Thorbjörn är avdelningschef på avdelningen för socialt arbete.

Monika Allgurin, professor i socialt arbete. Hennes forskning och undervisning är inriktad på sociala ojämlikheter, speciellt genus och ålder. Hon jobbar ur ett diskurs och narrativt perspektiv. Monika har erfarenhet av att forska i olika länder, såsom Japan, Polen, Sverige och Storbritannien.

Staffan Bengtsson, filosofie doktor, är lektor i socialt arbete. Bengtssons forskning rör framför allt funktionshinder med särskild betoning på kulturella normer och värderingar kopplat till socialpolitik och till en vidare samhällskontext. Staffan är även biträdande avdelningschef och tillsammans med kollegan Nina Gunnarsson programansvarig för Child Interventions.

Agnetha Borell, är socionom och fil magister i socialt arbete, legitimerad hälso- och sjukvårdkurator samt grundläggande psykoterapeut med inriktning KBT. Hon är idag verksam som universitetsadjunkt i socialt arbete och har uppdraget att samordna och ansvara för huvuddelen av Hälsohögskolans curriculum för interprofessionellt lärande (IPL) som idag omfattar en introduktion i IPL, förbättringskunskap och en klinisk undervisningsmottagning som under de två senaste åren utvecklats i samverkan med läkarprogrammet vid Linköpings universitet. I den interprofessionella undervisningen ingår numera också inslag om våld i nära relationer. Delar av Hälsohögskolans IPL-undervisning ges i samverkan med organisationer utanför högskolan, till exempel verksamheter inom region och kommun. Som universitetsadjunkt undervisar Agnetha i kommunikation och psykologi främst inom socionomprogrammet. Agneta är också sedan januari 2022 en av medlemmarna i Educate, högskolans pedagogiska centrum och aktiv som högskolepedagogisk utvecklare.

Drivkraften för Agnetha som universitetslärare är att inkludera studenter med olika bakgrunder och möjliggöra att alla studenter – och lärare – ska ha möjligheter att utvecklas och lära sig nya insikter och färdigheter. I detta ingår att utveckla högskolepedagogiska metoder och arbetssätt som möjliggör att högskolelärare kan designa och utveckla kurser där alla studenters förmågor inkluderas men med hög kvalitet.

Klas Borell, är seniorprofessor i sociologi och socialt arbete. Hans forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet.

Borell leder utbildningsprojektet SimChild, en interaktiv datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. I simuleringen ges deltagarna – såväl studenter från den grundläggande socionomutbildningen som yrkesverksamma socionomer – möjligheter att på ett realistiskt sätt konfronteras med problematiska vägval och beslutskonsekvenser,

Klas Borell disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004). Han har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Borell har också varit gästprofessor och gästforskare vid flera universitet i USA och vid American University of Beirut, Libanon, University of Turin, Italien, och Svenska institutet i Istanbul, Turkiet.

Klas Borell deltar aktivt i internationella sociologiska och andra samhällsvetenskapliga sammanslutningar, anlitas ofta som sakkunnig av internationella tidskrifter och bokförlag och har varit ledamot av flera beredningsgrupper vid svenska forskningsråd. Klas Borell var under åren 2012–2014 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning.

Pernilla Stark Burensjö är adjunkt, fil mag. i socialt arbete, socionom och undervisar på socionomprogrammet.

Pia H. Bülow är professor i socialt arbete. Hennes forskning och undervisning är inriktad på samtal i och om välfärd och utgår från empiriska data som: institutionella möten, intervjuer, fokusgrupper samt dokument. Bülow använder framför allt analyser av social interaktion och berättelser.

Anneli Edin, socionom och filosofie magister i socialt arbete, är verksam som adjunkt i socialt arbete. Hon undervisar vid juridikkurserna inom socionomprogrammet, vid undervisningen i kursen för handledning av VFU-studenter, samt i planeringen inför den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetet medför samverkan med länets kommuner, Region Jönköpings län samt andra verksamhetsgrenar inom socialt arbete.

Aimée Ekman, universitetslektor i socialt arbete och filosofie doktor i hälsa och samhälle, undervisar om samhällsvetenskapliga perspektiv och kvalitativ metod. Hennes forskningsintressen berör främst erfarenheter av att leva i en överviktig kropp med fokus på interaktion och social konstruktion. Hon är också involverad i forskningsprojekt kring hälsofrämjande faktorer och hållbart arbetsliv, internationalisering på hemmaplan och samverkan mellan kommun och region kring barn och ungas psykiska hälsa. Aimée är även ordförande Hälsohögskolans internationella råd och arbetar aktivt med pedagogiska frågor kring internationalisering och brukarmedverkan i högre utbildning.

Helena Engkvist, adjunkt, fil mag. i sociologi och undervisar på socionomprogrammet.

Arne Gerdner, affilierad professor emeritus i socialt arbete, leder forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development In Adolescense som följer ungdomar från 12 års ålder till dess de är vuxna. Forskningsprogrammet Impact of Stress undersöker effekter av stress på alkoholkonsumtion, psykisk hälsa och fysisk hälsa och i en longitudinell studie fokuseras substitutionsbehandling för opioidberoende.

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi, leder forskningsmiljön CHILD Öppnas i nytt fönster. som i ett trettiotal projekt studerar livssituationen för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Ett särskilt fokus i många projekt är delaktighet i vardagsaktiviteter och de faktorer i individen och i omgivningen som ökar sannolikheten att barnet är delaktigt.

Nina Gunnarsson är universitetslektor i socialt arbete och filosofie doktor och programansvarig för magister-/masterprogrammet i socialt arbete. Hennes forskningsintressen berör speciellt självskadebeteende och skam, samt identitet och socialt samspel. Hon är också involverad i ett forskningsprojekt om födoämnesallergi och psykisk hälsa. Nina är programansvarig för magister i socialt arbete och tillsammans med kollegan Staffan Bengtsson programansvarig för Child Interventions.

Karl Hedman, filosofie doktor i sociologi, är lektor i sociologi. Avhandlingen handlar om akuta hjälpinsatser till människor i nödsamtal. Hedmans forskning rör räddningstjänsternas suicidförebyggande arbete, unga migranters deltagande i mångspråklig klassrumsinteraktion i gymnasieskolan, öppen ungdomsverksamhet och ungdomsmottagning med fokus på ungas psykiska hälsa. Han undervisar om krisledning och krisstöd i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hedman har tidigare arbetat med krisstöd till barn och familjer efter naturkatastrofer.

  1. Presentationssida Karl Hedman
  2. e-post: karl.hedman@ju.se

David Johansson, doktorand, socionom, filosofie master i Psykologi och adjunkt vid avdelningen för Socialt arbete. Forskningsstudierna fokuserar på individer med psykisk funktionsnedsättning som har insatsen Boendestöd. Johansson deltar också i studier som fokuserar på sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Johansson undervisar i flera kurser inom socionomprogrammet men undervisar också i psykologi för andra program vid Hälsohögskolan. Johansson arbetar halvtid som adjunkt och halvtid som doktorand.

Malin Johansson, doktorand, socionom och international master in social work och verksam som adjunkt i socialt arbete. Hon undervisar i kommunikation, etik och psykologi och har ansvar för verksamhetsförlagd utbildning under termin 5 på socionomprogrammet. Tidigare erfarenhet, bland annat, från elevhälsan och arbete med barn och ungas psykiska hälsa. Intresse för, och fortsatta kontakter inom, det skolkurativa fältet.

Diana Kajic, adjunkt, fil mag. i socialt arbete och socionom undervisar på socionomprogrammet.

Torbjörn Kalin, doktorand, adjunkt, fil mag. i socialt arbete och socionom undervisar på socionomprogrammet. Kalin bedriver också forskarstudier som doktorand i välfärd och socialvetenskap. Hans forskning rör den sociala barnavården. Kalin undervisar främst om den sociala barnavården samt om förändringsinriktat arbete med individer och familjer. Han har en bakgrund både som forskningsassistent och FoU-ledare samt som yrkesverksam inom den sociala barnavården. Kalin är medarbetare i forskningsprojektet Longitudinal Research on Development In Adolescence, LoRDIA och LoRDYA.

Lena Olsson, filosofie doktor i handikappvetenskap, är lektor i socialt arbete. Hon är utbildad socionom och socialpedagog. Hennes forskning rör barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer och handlar om familjernas stödbehov utifrån deras eget perspektiv, vilka insatser familjerna erhåller från socialtjänstens individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg samt landstingets barn- och ungdomshabilitering. Forskningen avser också familjernas erfarenheter och upplevelser av stöd.

  1. Presentationssida Lena Olsson
  2. e-post: lena.olsson@ju.se

Tina Olsson, är professor i socialt arbete och hennes forskning rör sig om frågor som är relevanta för utveckling, implementering och testning av sociala insatser i praktiken och hur studiet av frågor som är relevanta för denna forskningslinje kan avanceras. Professor Olsson är medlem i Research on Social Work Practice's editorial board och utvecklare och författare av preventionsprogrammet Mitt val-min väg! Ett stöd för ungdomar som ska lämna samhällsvård.

  1. Presentationssida Tina Olsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. e-post: tina.olsson@ju.se

Roger Sandberg, adjunkt i juridik i offentlig förvaltning, undervisar i juridiska kurser inom socionomprogrammet på HHJ men även på andra avdelningar inom JU och är programansvarig för studentärenden på socionomprogrammet. Hans intresseområden är grundläggande civilrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och individens lika värde.

  1. Presentationssida Roger Sandberg
  2. e-post: roger.sandberg@ju.se

Michael Sjökvist, adjunkt och fil mag., och programansvarig på socionomprogrammet. Sjökvist undervisar i socionomprogrammets kurser men undervisar också i psykologi i andra program vid Hälsohögskolan.  Han deltar i forskning om barn med funktionsnedsättning i forskargruppen CHILD Öppnas i nytt fönster..

Mikael Skillmark är socionom och lektor i socialt arbete. Mikael disputerade våren 2018 och avhandling handlar om standardisering i socialtjänsten och dess betydelse för socialt arbete som profession och praktikfält. Under 2018 påbörjades forskningsprojektet ”Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare”, finansierat av Brottsoffermyndigheten. F.n. pågår uppstarten av projektet ”Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande”, finansierat av FORTE. Mikael samarbetar dessutom med flera kommunala verksamheter i frågor som rör lokalt utvecklings- och forskningsarbete. Undervisningen vid socionomprogrammet är inriktad på kurser på avancerad nivå och som anknyter till avhandlingsområdet.

Nina Åkerlund, filosofie doktor i socialt arbete, har tidigare arbetat inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Nu arbetar Nina som lektor i socialt arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor. Hennes forskning rör framför allt våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt barn som upplever våld.

Affilierad personal

Ulrika Börjesson, filosofie doktor i välfärd och socialvetenskap och lektor i socialt arbete. Börjessons forskning är inriktad mot kunskapers roll för personal i äldreomsorgens vardag.

Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete, är affilierad till Avdelningen för socialt arbete (ASA) och driver ett Forte-finansierat projekt i Tillämpad välfärdsforskning på Hälsohögskolan. Jegermalm arbetar också på Ersta Sköndal Bräcke högskola som prefekt för institutionen för socialt arbete.

  •  

Socionomprogrammet


Programansvarig Grundprogram

Michael Sjökvist

Utbildningshandläggare

Anna OliwProgramansvarig Master- och magisterprogram

Nina Gunnarsson

Utbildningshandläggare

Anna OliwProgramansvarig studentärenden

Roger Sandberg


Avdelningen för socialt arbete

  • Forskningsassistent