Jönköping University i siffror för verksamhetsåret 2021.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 829 mnkr.
7 871 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 60 procent kvinnor.
12 461 registrerade studenter.
2 596 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 279 mnkr.
50 professorer (årsarbeten)
186 aktiva doktorander varav 63 procent kvinnor.
12 doktorsexamina.

Internationalisering

Ca 1 850 utländska studenter från 120 länder,
varav 323 är utbytesstudenter
och 571 är internationella programstudenter,
varav 271 är avgiftsbetalande studenter.
265 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

Omsättning, uppdragsutbildning: 89 mnkr.
800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
209 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

838 årsarbeten (54 procent kvinnor).
464 lärarårsarbeten (53 procent kvinnor),
varav 279 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (46 procent kvinnor),
varav 50 fullgjorda av professorer (42 procent kvinnor).

Ekonomi

1 108 mnkr i intäkter för koncernen varav 792 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.