Arne Gerdner

Professor
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Professor

 

Arne Gerdner är professor i socialt arbete, socionom och internationellt certifierad alkohol- och drogbehandlare.

Han arbetade 16 år som behandlare inom LVM-vården och därefter inom FoU-enheten på Statens Institutionsstyrelse. År 1998 disputerade han vid Lunds Universitet i ämnet psykiatri, särskild behandlingsforskning, med en avhandling om metodologiska och kliniska studier om behandlingsutfall. Hans forskning efter det har dominerats av följande:

  • Forskning om vård och behandling av personer med svårt alkohol- och drogberoende, och med komplikationer i form av psykiatrisk samsjuklighet, hemlöshet, kriminalitet och andra sociala problem. 
  • Flera studier har ägnats instrumentutveckling i diagnostiska utredningar och behandlingsplanering, såsom CTQ, ADDIS m.fl.
  • Han har lett ett projekt för att utveckla ett datoriserat instrument för analys av personliga nätverk runt personer med missbruks- och beroendeproblem: MAP-NET – Measure and Analysis of Personal Networks.
  • Han ledde LoRDIA, Longitudinal Research on Development In Adolecence, ett longitudinellt prospektivt forskningsprogram som följer närmare 2000 ungdomar från 12-13 års ålder fram till 19 år. Fokus ligger på psykisk hälsa, missbruk, skolfungerande och sociala nätverk. Data har insamlats i 6 vågor (fem gm enkäter och en gm intervjuer). LoRDIA har hittills lett fram till åtta disputationer och drygt 200 publikationer inklusive drygt 40 vetenskapligt publicerade artiklar. 
  • Han deltar nu även i LoRDYA, som är LoRDIAS fortsättning. LoRDYA står för Longitudinal Research on Development to Young Adults som följer samma population genom institutionella källor. LoRDYA fokuserar bl a på barn som farit illa genom övergrepp, försummelse och genom eget beteende och studerar hur dessa fångas upp inom den sociala barnavården. Inom LoRDYA finns en doktorand.
  • Samarbetat i tvärvetenskaplig forskning om psykisk stress och dess påverkan på fysisk och psykisk hälsa.
  • Vid sidan om sin forskning runt missbruk och social utslagning har han också, tillsammans med Klas Borell, drivit projektet Svenska Muslimska Församlingar där dessa församlingar undersökts avseende frivilligt socialt arbete och omvärldsrelationer. 
  • Har även bedrivit studie om svenska samers psykosociala hälsa och deras etniska identiteter.

Gerdner har medverkat som expert i fyra statliga svenska utredningar på området missbruk och beroende, bl a i LVM-Missbruksutredningen (2011), och samsjuklighetsutredningen (2021, 2022), samt i expertkommittén för SKL:s riksomfattande projekt ”Kunskap till Praktik”, vilket på bred front ämnade att öka kunskaperna bland dem inom kommuner och landsting som arbetar med alkohol- och drogproblem. Han har deltagit i planeringsgruppen som ansvarar för revision av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med substansberoende och skadligt bruk. Han deltog i vetenskapliga rådet för SBU, Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, och ansvarade för prioritering av ALF-medel på området psykiatri och missbruk inom Karolinska Institutet. Han har tidigare även medverkat som expert i ett treårigt projekt för Hälsoministeriet i Ryssland, finansierat av Europarådet.

 

Artikel

Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2022). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2), 100-111. More information
Hagborg, J., Kalin, T., Gerdner, A. (2022). The Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) used with adolescents - methodological report from clinical and community samples Journal of Child and Adolescent Trauma, 15, 1199-1213. More information
Berglund, K., Boson, K., Wennberg, P., Gerdner, A. (2022). Impacts of alcohol consumption by mothers and fathers, parental monitoring, adolescent disclosure and novelty-seeking behaviour on the likelihood of alcohol use and inebriation among adolescents International Journal of Adolescence and Youth, 27(1), 582-596. More information
Gerdner, A., Hakansson, A. (2022). Prevalence and comorbidity in a Swedish adolescent community samplegambling, gaming, substance use, and other psychiatric disorders: gambling, gaming, substance use, and other psychiatric disorders BMC Psychiatry, 22(1). More information
Ahlgren, T., Kalin, T., Gerdner, A. (2021). Self-rated child maltreatment, behavioural problems, and contacts with welfare and police authorities–longitudinal community data [Barns självrapporterade övergrepp, försummelse och beteendeproblem samt kontakter med anmälningsskyldiga verksamheter – baserat på en longitudinell befolkningsstudie] European Journal of Social Work, 24(4), 642-656. More information
Aronson, O., Gerdner, A. (2021). Youth centers, structured leisure activities, and friends of native and foreign origin: A two-wave longitudinal study Journal of Leisure Research, 52(3), 265-285. More information
Gerdner, A. (2021). Ethnic categorisation, identity and perceptions of life among Swedish Samis Ethnicities, 21(6), 1113-1139. More information
Kapetanovic, S., Skoog, T., Bohlin, M., Gerdner, A. (2020). Does one Size Fit All?—Linking Parenting With Adolescent Substance Use and Adolescent Temperament Journal of research on adolescence, 30(S2), 443-457. More information
Gerdner, A., Carlson, P. (2020). Health and living conditions of Samis compared with other citizens based on representative surveys in three Swedish regions International Journal of Social Welfare, 29(3), 255-269. More information
Kapetanovic, S., Bohlin, M., Skoog, T., Gerdner, A. (2020). Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence Journal of Family Studies, 26(2), 226-242. More information
Ander, B., Fransson, E., Bergnéhr, D., Gerdner, A. (2020). Onset of substance use among early adolescents in Sweden Journal of Social Work Practice in The Addictions, 20(2), 105-121. More information
Monwell, B., Gerdner, A. (2019). Opioid maintenance treatment: trajectories in and out of treatment Nordic Journal of Psychiatry, 73(1), 24-30. More information
Kapetanovic, S., Skoog, T., Bohlin, M., Gerdner, A. (2019). Aspects of the parent–adolescent relationship and associations with adolescent risk behaviors over time Journal of family psychology, 33(1), 1-11. More information
Skårner, A., Gerdner, A. (2018). Conceptual and theoretical framework of the MAP-NET: A social networks analysis tool , 5(1), 1-14. More information
Gerdner, A., Skårner, A., Holmberg, S., Håkansson, A. (2018). Validation of MAP-NET — A network analysis tool , 5(1). More information
Monwell, B., Gerdner, A. (2017). Opiates versus other opioids – are these relevant as diagnostic categorizations? Heroin Addiction and Related Clinical Problems, 19(6), 39-48. More information
Carlsson, E., Magnusson, A., Tompa, A., Bülow, P., Gerdner, A., Faresjö, M. (2016). Psychological stress affects the numbers of circulating CD56+CD16+ and CD4+CD25+FoxP3+CD127- cells and induce an immune response towards type 1 diabetes-related autoantigens in young women . More information
Monwell, B., Blix, O., Gerdner, A., Bülow, P. (2016). Drug list as a cognitive support to provide detailed information on a patient's drug use: A comparison of two methods within the assessment of drug misuse and dependence Substance Use & Misuse, 51(11), 1470-1476. More information
Monwell, B., Bülow, P., Gerdner, A. (2016). Type of opioid dependence among patients seeking opioid substitution treatment: Are there differences in background and severity of problems? Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 11(1), 1-8. More information
MacDonald, K. Thomas, M. Sciolla, A. Schneider, B. Pappas, K. Bleijenberg, G. , ... Wingenfeld K. (2016). Minimization of childhood maltreatment is common and consequential: Results from a large, multinational sample using the Childhood Trauma Questionnaire PLOS ONE, 11(1), 1-16. More information
Gerdner, A. (2015). Diagnosinstrument för substansberoende - MINI, SCID-I, eller ADDIS? Best Practice, 6(23), 28-31. More information
Gerdner, A., Wickström, L. (2015). Reliability of ADDIS for diagnoses of substance use disorders according to ICD-10, DSM-IV and DSM-5: test-retest and inter-item consistency Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 10(1), 1-8. More information
Gerdner, A., Kestenberg, J., Mattias, E. (2015). Validity of the Swedish SCID and ADDIS diagnostic interviews for substance use disorders: Sensitivity and specificity compared with a LEAD golden standard Nordic Journal of Psychiatry, 69(1), 48-56. More information
Israelsson, M., Nordlöf, K., Gerdner, A. (2015). European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems – a comparative review from a human and civil rights perspective Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 10, 1-12. More information
Monwell, B., Johnson, B., Gerdner, A. (2015). Opiater eller opioider?: dags att städa bland begreppen Läkartidningen, 1928-1929. More information
Ander, B., Abrahamsson, A., Gerdner, A. (2015). Changing arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32(4), 427-442. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2013). Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Survey from Sweden Review of religious research, 55(4), 557-571. More information
Monwell, B., Blix, O., Bülow, P., Gerdner, A. (2013). Ämneslista som kognitivt stöd gav utförligare uppgifter om droganvändning: Jämförelse av två metoder för utredning av opioidberoende Läkartidningen, 110(48), 2178-2180. More information
Berglund, K., Balldin, J., Berggren, U., Gerdner, A., Fahlke, C. (2013). Childhood Maltreatment Affects the Serotonergic System in Male Alcohol-Dependent Individuals Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37(5), 757-762. More information
Abrahamsson, A., Lindmark, U., Gerdner, A. (2013). Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens International Journal of Circumpolar Health, 72. More information
Opsal, A., Kristensen, Ø., Larsen, T., Syversen, G., Rudshaug, E., Gerdner, A., Clausen, T. (2013). Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study BMC Health Services Research, 13(57). More information
Gerdner, A., Carlson, P., Abrahamsson, A. (2012). Health and living conditions of Samis compared to other citizens based on representative surveys in three Swedish regions Scandinavian Journal of Public Health. More information
Israelsson, M., Gerdner, A. (2012). Compulsory commitment to care of substance misusers: international trends during 25 years European Addiction Research, 18(6), 302-321. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Frivilligt socialt arbete i svenska muslimska församlingar: Tradition, organisation, integration. Socionomens forskningssupplement, 29(1), 34-43. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Hidden Voluntary Social Work: A Nationally Representative Survey of Muslim Congregations in Sweden British Journal of Social Work, 41(5), 968-979. More information
Borell, K., Gerdner, A., Sällström, A., Nordlander, J., Lundkvist, E. (2011). Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig tidskrift, 63-77. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2010). Religion, etnicitet och organisation Invandrare & Minoriteter, 13-17. More information
Israelsson, M., Gerdner, A. (2010). Compulsory Commitment to Care of Substance Misusers: A Worldwide Comparative Analysis of the Legislation The Open Addiction Journal, 3(1), 117-130. More information
Lochner, C., Seedat, S., Allgulander, C., Kidd, M., Stein, D., Gerdner, A. (2010). Childhood trauma in adults with social anxiety disorder and panic disorder: A cross-national study , 13(5), 376-381. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2010). Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar Sociologisk forskning, 47(4), 31-43. More information
Gerdner, A. (2009). Diagnosinstrument för beroende och missbruk - Granskning av ADDIS validitet och interna konsistens gällande alkoholproblem Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 26(3), 265-276. More information
Gerdner, A., Allgulander, C. (2009). Psychometric properties of the Swedish version of the Childhood Trauma Questionnaire - Short Form (CTQ-SF) Nordic Journal of Psychiatry, 63(2), 160-170. More information
Blid, M., Gerdner, A., Bergmark, Å. (2008). Prediction of homelsessness and housing provisions in Swedish municipalities European Journal of Housing Policy, 8(4), 399-421. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S., Johansson, S., Gerdner, A., Borell, K. (2007). Caring while living apart Journal of gerontological social work, 49(4), 3-27. More information
Blid, M., Gerdner, A. (2006). Socially excluding housing support to homeless misusers: Two Swedish case-studies of category houses International Journal of Social Welfare, 15(2), 162-171. More information
Gerdner, A. (2004). Eftervården eftersatt! En genomgång av studier om fortsatt vård efter LVM Alkohol & Narkotika, 98(4), 17-20. More information
Gerdner, A., Borell, K. (2003). Neighborhood reactions toward facilities for residential care: A Swedish survey study Journal of Community Practice, 11(4), 59-79. More information
Gerdner, A., Svensson, K. (2003). Predictors of gambling problems among male adolescents. International Journal of Social Welfare, 12(3), 182-192. More information
Lundgren, K., Gerdner, A., Lundquist, L. (2002). Childhood Abuse and Neglect in Severely Dependent Female Addicts: Homogeneity and reliability of a Swedish Version of the Childhood Trauma Questionnaire International Journal of Social Welfare, 11(3), 219-227. More information
Gerdner, A., Hultman, L., Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för vård och boende: Några resultat från en enkätstudie Socialt perspektiv, 80(3/4), 37-57. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2001). NIMBY-forskningen: En kritisk granskning Socialt perspektiv, 80(3/4), 37-57. More information
Gerdner, A., Nordlander, T., Pedersen, T. (2001). Personality factors and drug of choice in female addicts with psychiatric comorbidity Substance Use & Misuse, 37(1), 1-18. More information
Åberg, K., Grönberg, A., Persson, C., Gerdner, A. (2001). Psykosociala behandlingsinslag i svenska metadonprogram: värdering ur patientperspektiv Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 18(5-6), 444-460. More information
Gerdner, A., Holmberg, A. (2000). Factors affecting motivation to treatment in severely dependent alcoholics. Journal of Studies on Alcohol, 61(4), 548-560. More information
Gerdner, A., Söderfeldt, B., Berglund, M. (1998). Social workers and significant others as collaterals of non-responding alcoholics in follow-up studies using mail questionnaires and telephone inteviews Scandinavian Journal of Social Welfare, 7(1), 34-41. More information
Gerdner, A., Berglund, M. (1997). Mortality of treated alcoholics after eight years in relation to  short-term outcome Alcohol and Alcoholism, 32(5), 573-579. More information
Gerdner, A., Furuholm, P., Berglund, M. (1997). Abscondance and length of treatment in locked wards for compulsorily committed alcoholics in relation to treatment program and legal changes Scandinavian Journal of Social Welfare, 6(4), 310-316. More information
Gerdner, A., Bodin, L., Berglund, M., Söderfeldt, B. (1996). Prediction of outcome in coerced and voluntarily treated alcoholics. Scandinavian Journal of Social Welfare, 5(2), 106-112. More information
Gerdner, A., Söderfeldt, B. (1996). Explaining inconsistancy between patient and collateral: Validity in outcome studies of coercive alcoholism treatment Scandinavian Journal of Social Welfare, 5(1), 12-18. More information
Gerdner, A., Söderfeldt, B. (1993). Alkoholism som sjukdom Nordisk Alkoholtidskrift, 10(3), 133-144. More information
Gerdner, A., Bodin, L., Söderfeldt, B. (1989). Minnesotamodellen på Runnagården - bakgrundsfaktorer och resultat Läkartidningen, 86(32-33), 2671-2674. More information

Antologibidrag

Gerdner, A., Berglund, M. (2011). Tvångsvård vid missbruk – effekt och kvalitet. In: SOU 2011:6; Missbruket, Kunskapen, Vården - Missbruksutredningens Forskningsbilaga: Delbetänkande av Missbruksutredningen (pp. 653 -770). Stockholm: Socialdepartementet More information
Gerdner, A. (2011). Barndomens återkomst i behandling och forskning. In: David P Bernstein & Laura Fink (Ed.), CTQ - Childhood Trauma Questionnaire, A Retrospective Self-Report: Manual, Svensk version (pp. 5 -10). Stockholm: Pearson Assessment and Information AB More information
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Samverkan eller Isolering?: Svenska muslimska församlingar. In: SSTs Årsbok 2011 (pp. 13 -16). Stockholm: SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund More information
Gerdner, A. (2008). Från "tvångologins" horisont: Forskning om tvångsvård vid tungt missbruk. In: Jan Arlebrink (Ed.), Från teori och randomisering till klinik: Festskrift till Mats Berglund (pp. 233 -252). Lund: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten More information
Gerdner, A. (2005). Tvångsvårdens utfall och effekt. In: Jan Arlebrink, Marianne Larsson Kronberg (Ed.), Tvångsvård vid missbruk: LVM i teori och praktik (pp. 217 -254). Lund: Studentlitteratur More information
Gerdner, A. (2005). Missbrukarvårdens mål - framgångsfaktorer och hinder.. In: Personer med tungt missbruk - Stimulans till bättre vård och behandling: SOU 2005:82 (pp. 91 -117). Stockholm: Socialdepartementet More information
Gerdner, A. (2004). LVM-vårdens genomförande, utfall och efekt - En kontrollerad registerstudie i Jämtland. In: Bilagedel till LVM-utredningens betänkande "Tvång och förändring": SOU 2004:3 (pp. 415 -476). Stockholm: Socialdepartementet & Fritzes Förlag More information
Gerdner, A. (2004). Utfall av LVM-vård - Översikt och syntes av hittillsvarande studier. In: Bilagedel till LVM-utredningens betänkande "Tvång och förändring": SOU 2004:3 (pp. 303 -414). Stockholm: Socialdepartementet & Fritzes Förlag More information

Konferensbidrag

Gerdner, A. (2011). Svenska muslimska församlingar - organisation, frivilligt socialt arbete och omvärldsrelationer. Inviterad föreläsning vid seminarium i samband med Almedalsveckan 8 juli 2011, i arrangemang av Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Unga Muslimer samt Studieförbundet Ibn Rushd.. More information
Gerdner, A., Borell, K., Hultman, L. (2002). Neighbor reactions against institutions for residence and care: A survey study on Swedish experiences : Presentation (by Arne Gerdner) at the 45th Annual ICAA conference in Sao Paulo and Rio de Janeiro, 8-13 December. 45th Annual ICAA conference in Sao Paulo and Rio de Janeiro, 8-13 December. More information

Övrigt

Ander, B., Bergnéhr, D., Fransson, E., Gerdner, A. . Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness. More information

Rapport

Borell, K., Gerdner, A. (2011). Swedish Muslim Congregations: Summary of a Research Project. Ö–stersund: Mid Sweden University More information