Med förankring i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och samhälle och utbildar framtidens förmågor. Det är Jönköping Universitys målbild - den övergripande inriktning som präglar allt vi gör och leder vår utveckling.

Med småländskt ursprung och internationell förankring tar vi oss an framtiden. Digitalisering och globalisering har förändrat förutsättningarna för högre utbildning och forskning, och relevans och värdeskapande har blivit allt viktigare konkurrensfördelar för världens lärosäten. För att ta tillvara på och förädla våra styrkor har stiftelsestyrelsen beslutat om fem strategier. Strategier som skapar förutsättningar för en större kunskapsdelning och stärker såväl lärosätet, våra studenter som vårt bidrag till ett ständigt föränderligt samhälle.

Jönköping University är väl rustat att möta framtida utmaningar. Vi är förankrade regionalt och vår starka internationella profil positionerar oss globalt.

Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta bygga broar mellan vetenskap och samhälle.

Mission

Med förankring i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och samhälle - och utbildar framtidens förmågor.

Vision

Genom samarbeten, internationella relationer och globalt fokus är vi en ledande kunskapsmiljö.

Strategier 2020 - 2025

 • Porträtt Monica Dahlbom

  Vi utvecklar kunskap och innovationer tillsammans med det omgivande samhället.

  Visa mer

  Innovation och nyttiggörande uppstår när akademi och samhälle möts. En väletablerad samverkan med näringsliv och offentlig sektor är därför en integrerad del av verksamheten vid Jönköping University. Det täta samarbetet driver kvalitet och relevans, samtidigt som det utvecklar såväl lärosätet som regionens entreprenöriella tradition och internationella attraktionskraft.

  Genom kunskapsutveckling och innovationer ska vi, tillsammans med våra samarbetspartners, vara del av samhällsutvecklingen och aktivt bidra till svensk innovationskraft och konkurrensförmåga. Vi genererar samhällsnytta i regionen, i Sverige och i världen genom forskningsbaserad kunskap, innovativa idéer och kompetens för att möta framtidens utmaningar.

 • Porträtt Monica Dahlbom

  Vi samarbetar över och bortom gränser.

  Visa mer

  Globalt engagemang och internationell samverkan är avgörande framgångsfaktorer
  för Jönköping University.

  Genom ökad mobilitet och långsiktiga samarbeten bygger vi allianser och partnerskap som genererar kunskap och nya perspektiv bortom nationer, kulturer, språk och discipliner. När olika förhållningssätt möts skapar det förutsättning för ökad kunskapsdelning och leder till att vi stärks som lärosäte, att våra studenter gynnas
  och att vi kan bidra till samhället. Samarbeten är avgörande för vår utveckling och vår relevans, och för att lyckas i en dynamisk värld med snabba förändringar.

  Vår samverkan och internationella prägel genomsyrar vilka vi är. Genom samverkan och internationalisering skapar vi global kompetens och ansvarsfullt deltagande i det mångkulturella samhället.

 • Porträtt Monica Dahlbom

  Vi främjar ett livslångt lärande i en mångsidig och entreprenöriell miljö.

  Visa mer

  Jönköping University är öppet och tillgängligt för alla. Oavsett social bakgrund, skede
  i livet eller steg i karriären erbjuder vi en möjlighet att utbilda och fortbilda sig.

  Digitalisering, globalisering och en förändrad arbetsmarknad omvandlar branscher, yrken
  och arbetsplatser och ställer allt högre krav på kontinuerlig kompetensutveckling genom
  hela arbetslivet. Även efter arbetslivet erbjuder vi lärande genom livet.

  Vårt fokus på livslångt lärande är präglat av inkludering, personliga möjligheter och
  entreprenöriell upptäckarglädje. Vi bidrar till att ge den enskilda individen möjlighet
  att få sina drömmar och livsmål uppfyllda samtidigt som vi spelar en viktig roll i
  det omgivande samhällets kompetensförsörjning. Jönköping University är
  viktigt för Sveriges konkurrenskraft, nu och i framtiden.

 • Porträtt Monica Dahlbom

  Vi forskar och utbildar med stort engagemang.

  Visa mer

  Lärare och forskare vid Jönköping University väver samman utbildning och forskning.
  Genom att skapa, sprida och överföra kunskap är högre utbildning, forskning och innovation förutsättningar för ansvarsfull tillväxt och hållbart välstånd.

  Vi möter morgondagens behov av kompetent arbetskraft. Genom relevant utbildningsutbud och genom engagerade lärare och forskare bidrar vi till ökat kunskapsutbyte och till en hållbar utveckling på vetenskaplig grund.

  Utbildning och forskning är sammanflätade med relevans och nyttiggörande
  i fokus. Vi erbjuder en dynamisk, modern och öppen miljö där kritiskt tänkande och
  kreativ frihet är självklara delar.

 • Porträtt Monica Dahlbom

  Vi bidrar till en hållbar framtid.

  Visa mer

  Jönköping University skapar förutsättningar för kommande generationer att leva i en hållbar värld. Ingen kan på egen hand ta sig an de utmaningar som världen står inför
  – samhällets alla aktörer har gemensamt ansvar för den nödvändiga omställningen.

  Vi ska ta vårt ansvar för att öka vårt bidrag till att lösa de ekologiska, sociala och ekonomiska samhällsutmaningarna. Vårt arbete utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Vår forskning och våra utbildningar bidrar till värdefulla insikter och ny kunskap för en hållbar framtid.

  Läs mer om JU:s arbete med hållbar utveckling

Key success factors

Kvalitet

Att bedriva forskning och utbildning, i samverkan med det omgivande samhället, med hög grad av internationalisering och hög kvalitet är avgörande för Jönköping Universitys fortsatta utveckling. Arbetet med kvalitetssäkring inom forskning och utbildning är därför en prioriterad del i den strategiska styrningen. Kvalitetssäkringsarbetet innebär systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete som genomförs som en integrerad del i den löpande verksamheten.

Finansiering

För att fortsätta utvecklas, ytterligare stärka kvaliteten och fördjupa verksamheten behöver Jönköping University stärka finansieringen för forskning och forskningsanknuten utbildning. Vi arbetar aktivt för att öka finansieringen från offentliga och privata aktörer, och för ökad internationell finansiering. Återetableringen av ett Grants Office inom Jönköping University är ett sätt att öka vår förmåga att söka externt stöd, med fokus på EU-medel.

Attraktivitet

Konkurrensen om kompetent personal och motiverade studenter ökar, och Jönköping University måste fortsätta vara ett attraktivt val. Starka forskningsmiljöer och en god balans mellan utbildning och forskning är viktigt för att vi ska klara den framtida konkurrensen om studenter och medarbetare. Möjligheten att både undervisa och forska inom ramen för sin tjänst är en nyckel för att lyckas rekrytera de bästa medarbetarna. EU-kommissionens certifiering HR Excellence in Research visar att JU gör ett mycket bra arbete för att säkerställa goda arbetsförhållanden. Vi arbetar med utveckling av utbildningsprogrammen för att våra studenter ska vara attraktiva på framtidens arbetsmarknad.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss