2015-10-16

Hyllade masteruppsatser

Masterstudenterna från Kvalitetrsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd från våren 2015 avslutade sin utbildning med en masteruppsats. Uppsatserna har fått positiv uppmärksamhet eftersom de är välgjorda och tydligt visar på konkreta förbättringsarbeten som kan göras på de områden där studenterna är verksamma. Fitnete Gashi, enhetschef inom Socialtjänsten område socialpsykiatri, svarar på några frågor om sin masteruppsats.

Vad handlade din masteruppsats om?

"Evidensbaserad praktik i socialt arbete

En fallstudie av ett förbättringsarbete om hur ESL kan bidra till ökat brukarinflytande och delaktighet inom socialpsykiatri"

Syftet med förbättringsarbetet var att skapa en stödjande verksamhet som möjliggör för personalen att omsätta teoretisk kunskap i praktiken, samt påbörja en utveckling i riktning mot en ökad användning av standardiserade behandlingsmodeller för personer med psykiska funktionshinder.

Målet för förbättringsarbetet var att skapa systematiska uppföljningar i syfte att öka kunskapen om stödinsatsernas effekter vid rehabilitering, inflytande och delaktighet.

Vilka lärdomar drog du av projektet? Den största lärdomen är att själv få använda och praktiskt testa sin nya kunskap som man får i utbildningen genom de olika kurserna.  De teoretiska metoderna används och studeras ut i praktiken under trygga omständigheter då man får stöd och handledning från lärare, handledare och coach. 

Hur kan dina slutsatser användas praktiskt? Inom socialt arbete möter vi nya behov och utmaningar hela tiden. För att arbetet skall hålla god kvalitet och ge goda resultat krävs nya arbetssätt och metoder för att kunna omsätta kunskap i det dagliga arbetat och förbättra i små steg. Bland alla verktyg och modeller som kan användas vid olika förbättringsarbeten rekommenderar jag Nolans förbättringsmodell inom socialpsykiatri. I sin helhet är förbättringsmodellen ett mycket bra verktyg för att få struktur på förbättringsarbetet genom att sätta mål, mäta över tid, pröva nya arbetssätt och testa idéer i litet skala. PDSA-hjulen skapar också en lärandeprocess bland medarbetare som innebär handling, reflektion, analys och utveckling av nya modeller. Arbetssättet skapar också delaktighet från de som berörs och bidrar till att minska gapet mellan det vi vet och det vi gör.

Omställningen till en evidensbaserad praktik kräver olika lärande beroende på variationen av arbetsuppgifter som förekommer i det sociala arbetet. Delar av det sociala arbetet kan och bör standardiseras och dokumenteras för att minska variationen och skapa möjligheter till uppföljning. Medan andra delar av det sociala arbetet kräver handlingsutrymme, flexibilitet, kritiskt reflektion och alternativtänkande.

Vilka är dina sammanfattade intryck av masterutbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd? (tidigare Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg). Är mycket nöjd med utbildningen då den ger konkreta verktyg för att genomföra förändringar som är förbättringar. Metoderna skapar delaktighet och engagemang bland både personal och brukare.


Läs årsboken med sammanfattningar av alla masterstudenternas arbeten.PDF (pdf, 939.2 kB)

Läs Fitnetes masteruppsasts i sin helhet

Sök efter andra examensarbetenPDF (pdf, 71.4 kB)


Share this: