2012-10-24

Henrik Kock pratade om Teambaserat lärande och ledarskap

Henrik Kock, från och med 1 oktober adjungerad professor vid Jönköping Academy, höll den 17 oktober ett forskningsseminarium med titeln Teambaserat lärande och ledarskap.

I detta seminarium förklarar Henrik att den traditionella organisationen med en aktiv detaljstyrande ledning och passiv underställd personal som sällan tar egna initiativ mer och mer börjar rikta sig mot en kunskapsbaserad organisation med aktiv personal.

När Henrik själv började forska kring ämnet team förelåg en förvirring kring just själva begreppet team. Vad är ett team egentligen? Henrik beskriver team som en social grupp som delar mål och har ett kollektivt ansvar för arbetsuppgifter. Vidare ansvarar teamet för planering, genomförande och utvärdering av arbetsresultat och arbetar för att uppnå uppsatta mål samt strävar efter att sprida erfarenhet och kompetens inom gruppen och till andra grupper.

Henrik berättar om tre studier om lärande i teamorganiserad produktion, ledarskap i teamorganiserad produktion samt lärande i ett ledningsteam där han varit involverad.

Henrik Kock är universitetslektor och docent i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet. Sedan 2006 är han även forskare och studierektor vid HELIX, ett forskningscenter vid samma universitet. Hans forskning är inriktad mot frågor om kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, förändringsprocesser i organisationer och företag samt studier av chefers arbete och ledarskap.

Share this: