2011-08-15

Kärnan i forskningen

Tony Andersson arbetar som forskningshandläggare på Jönköping Academy - vad innebär det i praktiken?

Sedan våren 2011 arbetar Tony Andersson 80% på Jönköping Academy; dels som forskare inom ramen för QUASER-projektet, dels som forskningshandläggare i vår ordinarie verksamhet.
 
Kärnan i forskningen
- Det finns en hyfsat klar handlingsplan som jag arbetar efter, berättar Tony. Kort sagt kan man säga att jag ska hitta en hållbar struktur för vårt ansökningsarbete, men också för hur vi arbetar med relationer och nätverk. Jag ska kartlägga intressenter och finansiärer som är intressanta för oss vad gäller projektansökningar och andra utlysningar. Vi vill genom det skapa en modell för hur vi ska jobba med ansökningar - proaktivt.

Att det är en djungel i dessa sammanhang är ingen hemlighet. Tidigare har Jönköping Academy upplevt svårigheter med begränsade resurser att hitta rätt ansökningar, rätt samarbetspartners och få tid att gå in i ansökningsarbetet. Därför är Tony här. Tillsammans med vår ledning ska han ringa in kärnan i forskningsverksamheten; vad ska Jönköping Academy fokusera i forskningen; något som också påverkar vilka ansökningar vi går in i. Ett stort stöd i ansökningsdjungeln är även Mikael Gustafsson, övergripande forskningshandläggare för högskolan, som har bra koll på finansiärer i allmänhet och EU i synnerhet.

- Vi har redan satt i gång en idégrupp som träffades första gången i juni, ett möte som upplevdes positivt och produktivt av de närvarande, säger Tony. Forskare och verksamma med intresse för vårt ämne, kvalitetsförbättringar och ledarskap, träffades för att diskutera möjligheter och frågeställningar över gränserna. Vi har mycket gemensamt, det finns mycket man kan göra, och tillsammans kan vi använda våra kontakter och relationer på ett annat sätt. Vi kommer att fortsätta träffas en eller två gånger per termin och första mötet har redan gett spin-off-effekt i form av nya konstellationer som träffas för att diskutera specifika projekt, berättar Tony.

Hur går det då i QUASER?
Syftet med QUASER (Quality and Safety in European Union Hospitals) är att studera klinisk effektivitet, patientsäkerhet och patienters upplevelser i Sverige, Norge, Nederländerna, England och Portugal.

Länssjukhuset Ryhov och Södersjukhuset i Stockholm är de sjukhus som ingår i den svenska studien. Projektets resultat kommer att ligga till grund för två viktiga evidensbaserade dokument för europeisk sjukvård: en kvalitets- och säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus. Intervjuerna gör Tony tillsammans med Anette Karltun, Tekniska Högskolan och Johan Sanne, Linköpings universitet. Förutom intervjuer finns man med som observatörer på relevanta möten. QUASERs fjärde forskare, Pär Höglund, Landstinget i Jönköpings län, planerar tillsammans med Kvinnokliniken Ryhov upp vår närvaro där vi kommer att observera personalen i sitt dagliga arbete. Studierna ska vara klara för att sammanställas nästa vår. Därefter blir det återkoppling till verksamheterna, för att på så sätt medverka till förbättringar och mervärde — en så kallad interaktiv ansats.

- Vi träffas närmast i London i oktober för att delge varandra våra resultat och våra reflektioner kring arbetet så här långt. Vi ska då också prata om hur vi går vidare för att få ihop helheten i de olika studierna. Det är ju länder med väldigt olika förutsättningar.

- Det är spännande att jobba i en internationell forskargrupp på det här sättet. Det ger väldigt många nya funderingar och idéer när man träffas och besöker varandras organisationer. I juni träffades vi här i Jönköping och gjorde ett väldigt uppskattat besök på länssjukhuset Ryhov. Jag hoppas att det blir ett studiebesök även i London, säger Tony.

Ett konkret exempel på hur nya relationer ger nya möjligheter är den ansökan man med professor Vivian Vimarlund på Handelshögskolan i spetsen tillsammans med Hollands forskargrupp i QUASER har skickat in till EU-kommissionen; EUPHORIA. Ansökan handlar om e-tjänster inom vården och behandlas för närvarande av EU.

Share this: