2011-04-15

Nyheter från Jönköping Academy

Läs om de senaste nyheterna från Jönköping Academy.

Nya forskare till projekt

Jönköping Academy har projektanställt fyra forskare på deltid för medverkan i ett EU-finansierat projekt om kvalitet och patientsäkerhet på sjukhus — QUASER.

  • Anette Karltun, universitetslektor i Industriell organisation och produktion, Tekniska Högskolan i Jönköping.
  • Tony Andersson, tidigare verksam inom FoU i Landstinget Kronoberg.
  • Johan Sanne, docent vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
  • Pär Höglund, nybliven leg. läkare som nu arbetar vidare i Jönköping med forskning och underläkartjänst inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Dessa forskare kommer att genomföra fallstudier av ett par svenska sjukhus och, vid ett av dem, av två mikrosystem, som sedan kommer att analyseras och jämföras med liknande enheter i Storbritannien, Nederländerna, Portugal och Norge.

QUASER-projektet har ett 3-årigt anslag från EU och förväntas generera vägledning för såväl chefer och ledare i sjukvården som beställare och tillsynsmyndigheter kring vad som kännetecknar sjukhus med god kvalitet och säkerhet. Läs mer om QUASER-projektet.

Projektet leds av professor Naomi Fulop vid the King's College i London. Den svenska gruppen leds av professor Boel Andersson Gäre vid Jönköping Academy och Futurum med professor Johan Calltorp som biträdande projektledare.

I mitten av juni (15-17/6) är vi i Jönköping värdar för forskare från alla sex centra som medverkar i projektet. Vi återkommer med inbjudan till seminarier i anslutning till detta spännande möte.

Tony Andersson

Tony Andersson kommer, parallellt med sin insats i QUASER-projektet, också att arbeta vid Jönköping Academy med att bereda anslagsansökningar för framtida forskning i samverkan med Jönköping Academys huvudmän - Landstinget i Jönköpings län, och länets 13 kommuner samt hela Högskolan i Jönköping - och andra intressenter.

Jönköping Academy samordnar forskning

Jönköping Academy samordnar forskning kring den försöksverksamhet för ännu bättre cancervård som genomförs 2010-2012 av hälso- och sjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen (Landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland): Koloncancerpatienters väg från prevention till palliativ vård.

Projektet fick det största anslaget när SKL bjöd in till försöksverksamhet för att råda bot på de brister i cancervården som uppmärksammades i betänkandet "En nationell cancerstrategi för framtiden" (SOU 2009:11). Team från folkhälsoenheter samt hälso- och sjukvården runt om i regionen samverkar för att åstadkomma en bättre vård med smidigare flöden och ökad delaktighet för patienter och närstående. Projektet leds av utvecklingsdirektör Göran Henriks vid Qulturum i Landstinget i Jönköpings län.

Forskningen kring försöksverksamheten bedrivs som en fallstudie med följande övergripande frågeställningar:

1) Vilka effekter kan geografiskt heltäckande sjukvårdssystem uppnå med ett kollaborativt förbättringsarbete beträffande Koloncancer, och hur?

2) Vilka generaliserbara lärdomar om förbättring av cancervård ur ett befolknings- och patientperspektiv kan dras utifrån försöksverksamheten?

Därutöver kommer en grupp forskare att fokusera speciellt på patient- och närståendeinvolvering i vården.

Från Jönköping Academy och Hälsohögskolan medverkar Felicia Gabrielsson Järhult, Johan Thor och Anna Sandgren som forskare i projektet.

Forskarutbildningskurs

En grupp lärare och forskare kopplade till Jönköping Academy förbereder en forskarutbildningskurs i utvärderingskunskap för vård och omsorg. Arbetet leds av professor Vivian Vimarlund vid sektionen för informatik på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Share this: