2011-01-20

Välkommen till tre seminariedagar om PROM

Seminariedagarna vänder sig till registerhållare och användare av registerdata, men även till dem som använder PROM utanför Kvalitetsregister.

  • 29 mars Jönköping
  • 29 april Malmö
  • 2 maj Stockholm

De första tre seminariedagarna (mars-maj) har likartat upplägg, och ger grundläggande kunskap om PROM och statistisk analys av PROM-mätresultat. Efterföljande seminariedagar kommer bland annat att ta upp casemix-hantering, PROM avseende barn, IT-stöd och datainsamling. Samtliga seminarier syftar till att ge en god grund för användning av PROM-mätresultat vid verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården, dessutom har ett par inplanerade seminarier under hösten ett fördjupat förbättringsarbetesfokus.

Vad är PROM?
PROM är en förkortning för det engelska uttrycket "Patient Reported Outcome Measures", patientrapporterade utfallsmått , det vill säga hur patienterna själva upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling/intervention. PROM inkluderar mått på sjukdomssymptom, funktionsförmåga och hälsa/ hälsorelaterad livskvalitet, och mäts oftast med någon form av frågeformulär. Ibland inkluderas också mått på patientnöjdhet med mera.

Arrangörer
Bakom PROM center står Sydöstra Sjukvårdregionen (Landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar), Hälsouniversitetet Linköping och Jönköping Academy i samverkan med det Svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer.

Mer informationPDF (pdf, 573.8 kB)

Share this: