2010-06-15

Välbesökt seminarium

Fokus på kvalitetsförbättring, ledarskap, utbildning och samverkan.

Hur kan vi samverka med andra aktörer kring forskning och utbildning avseende förbättringar och ledarskap? Vilka möjligheter ser vi från våra olika perspektiv och verksamheter? Fokus på kvalitetsförbättring, ledarskap, utbildning och samverkan låg till grund för det seminarium som Jönköping Academy anordnade den 9 juni. Totalt deltog över 90 personer.

Kontextens betydelse i förbättringsarbete

Professor Paul Batalden, the Dartmouth Institute i USA samt Jönköping Academy, talade om vikten av att se till kontexten när man omsätter kunskap till praktik. En förändring som leder till en förbättring i ett sammanhang, behöver inte nödvändigtvis leda till förbättring på t.ex. en annan avdelning. Att arbeta med förbättringsarbete — att applicera erfarenhetskunskap — kräver nya tankesätt och nya metoder jämfört med det traditionella utbildningssystemet, vilket kan vara en utmaning. Paul betonade också hur han upplever att vi verkar i en smått unik region där samarbetet mellan högskolor, landsting och kommuner har kommit väldigt långt. Paul menar att vi har goda förutsättningar för att skapa en attraktiv forsknings- och utbildningsmiljö för just dessa frågor kopplat till hälsa, vård och omsorg.

Masterstudenter reflekterar

Seminariet syftade också till att presentera det masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap, som erbjuds årligen via Jönköping Academy och Hälsohögskolan. Några av de studenter som nu avslutar sitt första år i programmet berättade om sina tankar och erfarenheter från programmet samt vilken nytta de har haft av utbildningen i sina respektive yrken. Eftersom programmet går på halvfart arbetar majoriteten studenter parallellt på heltid — en svår ekvation — men enligt dem själva värd allt slit. Det är positiva reflektioner; man menar att kursmomenten direkt har kunnat omsättas i praktiken och många menar att man även gjort en personlig resa under det här första året. Man talar om ett nytt språk, nya verktyg, nya metoder och ett nytt sätt att lära. Styrkan i gruppens sammansättning och de kontakter man knutit med varandra är en annan positiv erfarenhet som de flesta nämner särskilt. 

Doktorand Katherine Stevenson presenterade sin forskning som i korta drag handlar om hur förbättringskunskap och interprofessionell kunskap integreras i utbildningen. Hon kommer bl.a. att studera just masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Share this: