Beatrix Algurén

Beatrix Algurén

Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Beatrix Algurén har en multidisciplinär och internationell bakgrund som idrottsvetare med fokus på hälsopromotion och rehabilitering, folkhälsovetare och epidemiolog så som legitimerad fysioterapeut.

Gemensamma nämner av mina breda forskningsintressen är personcentrering, skapande av meningsfullhet och intrinsisk motivation för hållbara förändringar med hänsyn till systemens komplexitet.

Mina erfarenheter från forskningsarbete på ICF-Research Branchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och min expertis i WHO:s Internationella Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa (ICF) hjälper att kunna systematisera och strukturera de mångfacetterande faktorer som påverkar välbefinnande utifrån en helhetssyn med ett enhetligt och standardiserat språk som förutsättning för multidisciplinära samarbeten.

Som tidigare lektor och följeforskare på Jönköping Academy (deltid) har jag studerat effekten av statens ökade satsning av nationella kvalitetsregister på registrens användning i kliniska vardag. Utgångspunkt har varit ett ehälsa- perspektiv med kvalitetsregister som ett digitalt informationssystem.

Tillsammans med Famna, Bräcke diakoni och Alkit Communication har jag arbetat i ett innovationsprojekt som handlar om utveckling av personcentrerad dokumentation och uppföljning (PDU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ingår i Famnas testbädd för personcentrerad vård och omsorg. PDU är i första hand ett tanke- och arbetssätt. Det strukturerade arbetet med stöd av ICF syftar till att skapa möjligheter för individen att vara i centrum och vara medskapande av sin egen vård och omsorg i alla delar, såsom kartläggning, planering, genomförande och uppföljning. Ett salutogent förhållningssätt flyttar fokus från problem till individens resurser.

Ett internationellt pågående projekt jag deltar i handlar om utveckling av ”Pediatric overall health standard set” from the International Consortium of Health Outcome Measureslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för en värdebaserad vård.

Från och med 2018 är jag enbart lektor på Göteborgs universitet och programledare för Hälsopromotionsprogrammet med inriktning idrottsvetenskap.