Forskningen inom ARN-J belyser en bred kompetens i gerontologisk forskning och ska ligga i framkant för äldreforskningen nationellt och internationellt.

Kontakt

Forskningsmiljöansvarig:

Ingemar Pingo Kåreholt

Målet med vår forskning är att få ökad vetenskaplig kunskap om äldre och åldrande. Kunskapen ska öka förståelsen av människans åldrande och äldres roll i samhället. Den ska också vara relevant för äldre människors livsvillkor, inte minst för kvaliteten inom service, omsorg och vård.

Inom forskningsmiljön ARN-J bedrivs forskning kring äldre och åldrande utifrån ett brett perspektiv. Inom grundforskningen görs bland annat studier kring genetiska faktorer och miljöfaktorers betydelse för åldrandet samt riskfaktorer för demenssjukdom. Den tillämpade forskningen omfattar studier kring behandling och bemötande i äldrevård och äldreomsorg, studier av anhörigas roll och studier av brukarinflytande. Det pågår också forskning där grundforskning och tillämpad forskning möts, till exempel om äldres sociala nätverk, boende och arbetsliv.

Vi är ett 30-tal forskare från olika disciplinära och professionella bakgrunder såsom arbetsterapi, ekonomi, filosofi, folkhälsovetenskap, medicin, psykologi, fysioterapi, omvårdnad, sociologi och socialt arbete. Samarbete mellan olika discipliner leder till innovation och förnyelse. Vår forskningsgrupp har en särskild styrka i sin tillgång till brett upplagda longitudinella befolkningsstudier, vår närhet till praktisk verksamhet inom äldreomsorgen, samt i vår tvärprofessionella sammansättning. Samverkan sker också i övrigt med samhälle och näringsliv främst i regionen, men även med nationella aktörer.

Övriga forskningsinriktningar vid Jönköping University