Encell

Uppsatstävling om livslångt lärande

uppsatstävling om livslångt lärande

En uppsatstävling om livslångt lärande

Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt. För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell inrättat en uppsatstävling där de två bästa uppsatserna belönas. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2017 samt vårterminen 2018.

De två bästa uppsatserna erhåller ett stipendium à 10 000 kronor vardera.

Stipendierna kan användas för studieresor, deltagande i seminarier eller för att på annat sätt utveckla kompetensen hos stipendiaterna.

Välkommen med ditt tävlingsbidrag!

Dela |

Vinnare 2017

André Hedberg och Marcus Kullman med uppsatsen:
"Is Everyone On Board? An Exploratory Study About Individual Sustainability-Oriented Knowledge in Swedish Corporate Boards of Directors".

Annie Sundling med uppsatsen:
"Sverige vs. Danmark – En komparativ studie av läroplanerna med fokus på modersmålsämnenas skrivningar om skönlitteratur och läsning".

Vinnare 2016

Juliette Ramberg de Ruyter med uppsatsen:
"Den avgörande kreativiteten – Internationella och svenska tendenser, aspekter, paradoxer och framåtblickande perspektiv i relation till kreativitet och utbildningslogiker i det senmoderna samhället."

Axel Hederstedt med uppsatsen:
"Relationellt arbete lärare-elev. En systematisk litteraturstudie om betydelsen av en god lärare-elev relation."

Vinnare 2015

Amanda Norder och Catarina Drott med uppsatsen: "Knowledge and networks – A field study."

Maria Malgeryd med uppsatsen: "Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering."

Vinnare 2014

Sivan Bapir och Kajany Varatharajah med uppsatsen: "Leading learning: A managerial perspective on promoting team learning in a software development company."

Johanna Petrén och Linnea Stenberg med uppsatsen:
"Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur matematiklärare kan uppfatta studieteknik."

Vinnare 2013

Charlotte Arkenback med uppsatsen:
"Grupphandledning i matematik. Dialogen - en väg att utveckla vuxnas matematikkompetenser."

Nathalie Thalberg Pedersen och Linda Staflund med uppsatsen:
"Innovating in the 'dream factory': Social change through mindset-change. Evidence from Kerala, India."

Vinnare 2012

Helena Colliander med uppsatsen:
"Relations, methods and motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan."

Maria Lundqvist med uppsatsen:
"Utbildning och hälsa – en studie om humankapitalets effekter på länders ekonomiska tillväxt."