Uppdraget och dess ramar

Encell strävar efter att vara en självskriven kunskapskälla för det livslånga lärandet med särskild fokusering på vuxnas lärande. Måluppfyllelsen vilar på en samverkan mellan Encell och i första hand olika nationella aktörer inom vuxnas lärande, men även regionala och lokala aktörers medverkan är betydelsefull. Internationellt ingår Encell i flera nätverk och partnerskap. Encell har också en nära koppling till forskning på området och utöver forskningsmiljön Livslångt lärande på HLK samverkar Encell med forskargrupper som kan bidra med kunskap om vuxnas och det livslånga lärandet.

Verksamheten kretsar kring forskning och kunskapsspridning

Forskning

Encell ska vara en aktiv partner i verksamhetsnära forskning inom området livslångt lärande och vuxnas lärande för att bidra till långsiktig kunskapsutveckling. Kunskaper från forskning om vuxnas lärande, arbetsplatsrelaterat lärande och kompetensutveckling ska nå praktiker med syftet att bidra till förnyelse, utveckling och förbättringar.

Kunskapsspridning i partnerskap och nätverk

Encell har ett övergripande nationellt ansvar för omvärldsbevakning och kunskapsspridning när det gäller forskningsresultat och erfarenheter kring vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Encell har också ett särskilt ansvar att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om lärande för intressenter inom näringsliv och organisationer, så att denna kunskap kan omsättas i praktiskt handling och därmed konkret bidra till arbetslivets förnyelse och utveckling.

Encell samverkar med olika aktörer, i första hand på nationell nivå men även internationellt, i syfte att skapa forskningsmiljöer i partnerskap och nätverk. Vidare är Encell en partner i samarbetet mellan regioner, näringsliv, utbildningsaktörer och institutioner.

Encells utgångspunkt för livslångt lärande

Historiskt sett är Sverige ett föregångsland på området både inom forskning och policy. Flera organisationer som UNESCO, OECD och EU har av olika anledningar engagerat sig i det livslånga lärandet. Det har förklarats i termer av formellt, icke-formellt och informellt lärande och man har använt teorier om humankapital och socialt kapital. När det livslånga lärandet har implementerats i olika länder har utfallet blivit olika beroende på landets utbildnings-, arbets- och fritidskultur. Oavsett om tyngdpunkten handlar om vad detta innebär för samhället i stort eller för individens möjlighet att växa och utvecklas, så är de flesta överens om att ett fokus på det livslånga lärandet ger samhällsekonomiska vinster.

Vi på Encell rör oss i spänningsfältet mellan dessa tolkningar av det livslånga lärandet. Vi har en ambition att problematisera dessa skilda utgångspunkter som bottnar i olika kunskapssyn och människosyn och att i interaktion med andra bidra till utvecklingen av kunskap om det livslånga lärandet. Vår utgångspunkt är att mångfald och öppenhet bidrar till en helhetsbild som kan främja både samhällets och individers intressen på ett fruktbart sätt.

Vår ambition är att hålla oss à jour med forskningsfronten på området livslångt lärande, samtidigt som vi själva ser oss som en viktig aktör med förmåga att sätta sig in i en mångfald av perspektiv och utgångspunkter. Våra forskningsprojekt och publiceringar syftar till att främja bland annat entreprenörskap, regional utveckling, kvalitetsutveckling i organisationer och ledarskap.