Vad är Encell?

Sveriges nationella centrum för livslångt lärande finns i Jönköping. Här berättar vi vad vi arbetar med och vad som skiljer oss från en vanlig forskningsmiljö.

Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk.

Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation som värdorganisation.

Knutet till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande , som engagerar sig i forskning som stöder livslångt lärande och social hållbarhet.

Livslångt lärande sker utifrån personliga, demokratiska och arbetslivsrelaterade syften. Inom miljön utgår vi från betydelsen att det avser en löpande, livslång individuell bildningsprocess som sker i olika formella och informella sammanhang. En stor del av vår forskning rör det som sker i arbetsliv och i utbildningssammanhang, men vi studerar även det som händer på marginalen och det som utspelas i de nya gränsland som uppstår i förändringar på regional, nationell och internationell nivå.

Vi som finns i forskningsmiljön bidrar till den vetenskapliga utvecklingen, men lika viktigt är att den kunskap som utvecklas kommer undervisningen, våra samarbetspartners och samhället i stort till godo. När vi talar om ett hållbart arbetsliv i relation till vårt HR-program, innebär det att tala om både arbete och liv i en vidare bemärkelse där meningsskapande, samskapande och motivation är centralt. Vi ser framför oss ett samhälle där det finns plats för alla människor, och där lärande stödjer individens utveckling i arbetsliv, som medborgare och framför allt som människa.

De projekt som pågår inom forskningsmiljön ryms inom följande teman:

  • Livslångt lärande för ett hållbart arbetsliv.

Ett hållbart arbetsliv bygger på ett socialt ansvarstagande där frågor om jämlikhet, jämställdhet och inkludering ingår som en självklar del i verksamheter. Digitaliseringen har väckt frågor om livslångt lärande och lärande under hela arbetslivet samt lärande mellan de generationer som möts på arbetsplatser. Vägledning, samspel, mentorskap och motivation blir centralt för att förverkliga de ideal som uttrycks i policy for livslångt lärande.

  • Bildning och social hållbarhet

Social hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament för svensk vuxenutbildning. Bildning och folkbildning utgår från ett brett engagemang där människa och samhälle förenas i rörelsen framåt. Utsatta gruppers inkludering och integrering kan främjas genom medvetenhet och tillgängliga lärandemiljöer. Äldres lärande och lärande mellan generationer öppnar ögonen för det faktum att lärande sker hela livet.

  • Ansvarsfull ledning av utbildningsverksamhet

Skolans styrning och ledning är ett område där frågor om etik, ansvarstagande och demokratiska principer har återaktualiserats under senare tid. Digitaliseringen har skapat nya arenor där frågor som väcks har att göra med människan, snarare än tekniken. För att leda utbildningsverksamhet krävs insikter om samspel, tillit, relationer och lärande i arbetslivet, samt de motsättningar och dilemman som är naturliga i komplexa organisationer.

Forskningsmiljön har utvecklats inom ramen för arbetet med att bygga upp ett Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande – Encell, som leds av Cecilia Bjursell och där Sara Bref ansvarar för kunskapsspridningen. Forskningen inom miljön stödjer programmet Human Resources som har två inriktningar, en mot företagsekonomi och en mot psykologi. Ingela Bergmo Prvulovic är programansvarig. Sedan några år tillbaka ingår även Skolchefsinstitutet, under ledning av Lene Foss, i forskningsmiljön.

 

Prenumerera på vårt månadsbrev:

2021-09-06