Samarbete mellan de nordiska länderna

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) finansieras av Nordiska Ministerrådet och startades 2005.

NVL logotype

Målet för NVL är att främja kompetensutveckling, medverka till att utveckla systemet för vuxenutbildning, bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande, medverka till tvärsektoriellt och tvärnationellt samarbete, främja samarbete med civilsamhället och informera om erfarenheter och resultat från det nordiska samarbetet.

Varje land har representanter i nätverket, svensk koordinator är Agnetha Kronqvist på Skolverket. Huvudkoordinator för hela NVL är Antra Carlsen, VIA University College i Danmark.

Under 2023 har NVL som vanligt flera saker på agendan, till exempel digital delaktighet. Man kommer bland annat att genomföra workshops och seminarier om digital inkludering, med utgångspunkt i ett forskningsprojekt som genomfördes 2021–2022. I rapporten Livslang lærings rolle i den digitale transformation – Hard to reach citizens har man identifierat fem vanliga hinder för digital inkludering, och ger förslag på hur de kan åtgärdas.

Antra Carlsen berättar om mer som är på gång.

– NVL:s nätverk för validering och vägledning tittar tillsammans närmare på betydelsen av övergripande färdigheter i både validerings- och vägledningsprocesser i de nordiska länderna. Arbetsgivare lägger allt större vikt vid övergripande färdigheter som exempelvis kommunikationsförmåga, samarbets- och organisationsförmåga och digitala färdigheter medan dessa oftast har en mindre plats i olika väglednings- och valideringsprocesser, säger hon.

Samverkan digital inkludering:

NVL samarbetar gärna med andra intressenter, seminarier kan anpassas till nationella prioriteringar och politiska fokusområden. Vid intresse för samverkan, kontakta Johanni Larjanko, svenskspråkig koordinator för NVL i Finland.

https://nvl.org/Natverk/NVL-digital/NVL-digital-inklusion

Ett annat område som prioriteras i flera av de nordiska länderna är yrkesutbildning, att få fler sökande, fler som tar examen och möjliggöra relevant kompetensutveckling för dem som arbetar.

– Det kan förväntas att Nordiska Ministerrådet kommer att sätta i gång initiativ och erfarenhetsutbyte som kan göra yrkesutbildningar i Norden mer attraktiva, säger Antra Carlsen.

Under 2023 är Island ordförande i Nordiska Ministerrådet, och då ligger fokus lite extra på integration och vuxna invandrares utbildning och arbetsliv.

Antra Carlsen ger några tips på tillgängliga resurser:

Kvalitetskompass – för dig som på olika sätt arbetar med validering

One-pagers – tips och inspiration till praktiker inom olika ämnen som rör livslångt lärande, från nordiska rapporter.

NVL:s rapporter

Inspiration till vuxenutbildningen – 10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Konferens: Making All Skills Visible: The Validation of Transversal Skills, 6-8 juni


2023-01-25