2017-04-24

Skolchefsinstitutets forskargrupp startar

Den 19 april träffades forskare och doktorander från hela Sverige för att komma igång med forskning om skolchefer och deras verksamhet. Det blev ett tillfälle att diskutera pågående projekt och framtida arbetssätt. En återkommande punkt var att forska med, inte om, skolchefer.

Skolchefsinstitutet har startats för att stödja skolchefer genom utbildning, forskning och internationalisering. Ulli Samuelsson ansvarar för utveckling av ett utbildningspaket bestående av modulkurser på avancerad nivå som kommer att starta hösten 2018. Redan hösten 2017 erbjuds uppdragskursen ”Förändringsledning och verksamhetsutveckling” där kombinationen av teori och praktik är en central del av kursen.

För att stödja utbildning, men även policy och praktik, är det viktigt med en forskargrupp som kan utveckla ny kunskap på området. Den 19 april träffades därför nio forskare och doktorander som har en koppling till Jönköping University. Det som binder samman den här gruppen är det delade intresset för ledning och styrning av utbildningsverksamhet. Vid träffen diskuterade gruppen vad de redan har på gång och planerade för framtida projekt i Skolchefsinstitutets forskargrupp.

Det är en tvärvetenskaplig grupp bestående av pedagoger, psykologer, sociologer och företagsekonomer. På sikt kan även andra ämnesområden tillkomma allt eftersom gruppen utvecklas. Cecilia Bjursell och Stephan Rapp delar ansvaret för forskargruppen som består av:

Vezir Aktas, fil. dr, ämnesexpert kvantitativ metod

Cecilia Bjursell, ekon. dr, docent, ämnesexpert ledarskap och styrning

Annika Engström, fil. dr, ämnesexpert verksamhetsutveckling

Kristina Hansson, fil. dr, ämnesexpert skolutveckling

Carina Leffler, doktorand med frågor som rör skolchefer

Jonathan Lilliedahl, fil. dr, ämnesexpert utvärdering

Stephan Rapp, doc. adj. professor, ämnesexpert skoljuridik

Margareta Serder, fil. dr, ämnesexpert kunskapsbedömning

Charlotta Sjödahl, doktorand med frågor som rör skolchefer

Share this: