Nyheter

Russell Turner har publicerat en artikel om sambandet mellan berusningsdrickande, droganvändning och delinkvent beteende i tonåren i den väl ansedda tidskriften Drug and Alcohol Dependence. Studien använder LoRDIA-data från åk 7, 8, och 9 och med en ny statistisk metod som man tidigare inte har använt i Sverige. Resultaten bidrar med nya, säkrare kunskaper kring ungdomars berusningsdrickande, droganvändning, och kriminalitet.

Läs abstract av artikeln och är du intresserad av att läsa hela artikeln kontakta Russell Turner

Russell Turner, doktorand på Göteborgs Universitet

 

European Association for Research on Adolescencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, EARA 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hölls i Gent, Belgien 12-15 september. Karin Boson, doktorand i psykologi, Russell Turner, doktorand i socialt arbete, Sabina Kapetanovich, doktorand i välfärd och socialvetenskap och Johan Hagborg, doktorand i psykologi presenterade sin forskning i LoRDIA-programmet Therese Skoog var moderator och Amaranda Van Haan diskuterade deras resultat.

Sabina, Karin, Russell och Johan i Gent.

Therese Skoog var moderator i diskussionen kring Lordia-materialet.

Frida Lygnegård på världskongressen för arbetsterapeuter

Frida Lygnegård, doktorand i LoRDIA och medlem i forskargruppen CHILD vid Jönköping University, medverkade i maj som talare vid världskongressen för arbetsterapeuter (WFOT-2018) i Kapstaden, Sydafrika.

Frida presenterade sin andra delstudie i avhandlingen, baserad på data från LoRDIA. Delstudien handlar om hur individuella faktorer som t ex typ av funktionsnedsättning och faktorer i miljön (såsom som upplevd familjeatmosfär och stöd av syskon) är relaterat till upplevd delaktighet hemma och med kompisar.

Slutsatsen är att exempelvis typ av funktionsnedsättning inte är en enskilt viktig faktor för att avgöra hur delaktig man känner sig hemma och med kompisar. Hur ofta och hur viktigt man tycker det är att vara med kompisar är relaterat till bland annat stöd av syskon och upplevd familjeatmosfär. Interventioner som syftar till att öka delaktighet i vardagen bör därmed inkludera ett familjeperspektiv samt ungdomars egna uppfattningar av delaktighet.

Delstudien genomfördes tillsammans Karina Huus, docent, Mats Granlund, professor och Lena Almqvist, docent.

Läs mer om kongressenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ladda ner Fridas presentationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Birgitta Ander med chefen för avdelningen för socialt arbete, Thorbjörn Ahlgren


Birgitta Ander, doktorand i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan, Jönköping University har framgångsrikt försvarat sin avhandling Ungdomars berusningsdrickande - Vem, var och med vilka? Opponent var professor Ingeborg Rossow från Oslo. Birgitta firades av både vänner, släkt och kollegor.

Läs hela avhandlingenPDF (pdf, 8.7 MB)

 

 

Johan Melander Hagborg

Johan Melander Hagborg, doktorand i psykologi vid den psykologiska fakulteten på Göteborgs universitet, publicerade nyligen en licentiatavhandling genom International Journal of Child Abuse & Neglectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i samarbete med Kristina Berglund och Clauda Fahlke.

Resultatet från de två studierna som inkluderas i avhandlingen visar att ungdomar med erfarenheter av misshandel och övergrepp löper ökad risk för flera olika typer av negativa konsekvenser i de tidiga tonåren jämfört med jämnåriga utan dessa erfarenheter. Dessa konsekvenser innefattar såväl psykisk ohälsa som att bli trakasserad av jämnåriga, ha mer ogiltig frånvaro samt uppleva en sämre relation med sina lärare. Personal inom vård, socialtjänst och skola bör få utbildning kring konsekvenser av misshandel och övergrepp för att kunna identifiera dessa ungdomar och mobilisera den hjälp och stöd som de har rätt till.

Läs hela avhandlingenPDF (pdf, 668.2 kB)

 

 

LoRDIA-material i bästa kandidatuppsatsen

I samband med den akademiska avslutningen i Pingstkyrkan idag, fick tre studenter ta emot stipendium för bästa uppsats. Bästa uppsats i socialt arbete är Alexander Alterots och Mattias ToivainensAlkoholbruk hos ungdomar i årskurs 8 och 9 - påverkan genom influenser från föräldrar och vänner”. Stipendierna är utfärdade av Kommunal Utveckling vid Region Jönköpings Län.

Stort grattis till Alexander och Mattias för ett väl genomfört arbete.


Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic, doktorand i välfärd och socialvetenskap från Hälsohögskolan i Jönköping publicerade en artikel i augusti genom Journal of Family Studieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i samarbete med Margareta Bohlin, Therese Skoog and Arne Gerdner.

I denna studie undersöks dessa alltid aktuella ämnen, nämligen ungdomars riskbeteende (mobbning, substansbruk och ungdomsbrottslighet) och hur kommunikation förälder-barn kan skydda mot detta.

Hur föräldrar får information om ungdomars aktiviteter, hur ungdomar uppfattar föräldrars kontrollerande beteenden och hur aspekter av kommunikationen förälder-barn skyddar ungdomarna mot involvering i riskbeteende är några av bitarna som testas och diskuteras i artikeln.

Läs artikelnPDF (pdf, 1.5 MB)

 

Frida Lygnegård

Frida Lygnegård, doktorand i handikappvetenskap från Hälsohögskolan Jönköping publicerade en artikel i maj genom Disability and Rehabilitationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i samarbete med Lilly Augustine, Mats Granlund och Margareta Adolfsson.

Denna artikel (delstudie I av IV i Fridas avhandling) avser att beskriva utmaningar som uppstod vid överkodning av den elevenkät som används vid den första datainsamlingen i i LoRDIA, till koder beskrivna i Världshälso-organisationens (WHO) internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa-barn och ungdomsversion. I första hand kodades items som handlade om ungdomars vardagsfungerande och mentala hälsa. Ett flertal utmaningar framkom och dessa beskrivs tillsammans med förslag på lösningar. 

Läs artikelnPDF (pdf, 1.1 MB)

 

Karin Boson

The Junior Temperament and Character Inventory: Psychometric Properties of Multi-Informant Ratings

Karin Boson, doktorand i psykologi från Göteborgs Universitet publicerade nyligen en artikel genom American Psychological Association i samarbete med Sven Brändström, Washington University School of Medicine in St. Louis och Sören Sigvardsson, Umeå Universitet. Karin skriver:

 

"JTCI är ett personlighetsformulär för barn och ungdomar som finns i en barnversion, men också i en version där vårdnadshavaren bedömer barnets personlighetsfunktion. I vår studie ingick det 1046 barn i åldern 12-14 år, samt 654 vårdnadshavare. Syftet med studien var dels att skapa normer för den svenska versionen av Junior Temperament and Character Inventory (JTCI), men också att utvärdera hur pålitligt instrumentet är i bedömning av ett barns personlighetsegenskaper. I analysen jämfördes barnsvaren och svar från vårdnadshavare med varandra och vi kunde se att föräldrar generellt bedömer att deras barn är mer moget än vad barnet beskriver. Vårdnadshavare tenderade särskilt att överskatta deras döttrars upplevelse av självacceptans och självförtroende och underskattade döttrarnas upplevelse av inre oro. Det finns därför risk att föräldrar till flickor riskerar att missa deras behov för känslomässigt stöd. Studien visar att det är viktigt att inkludera barns egna bedömningar av sin personlighetsfunktion, både i forskning och praktik. Resultaten stöder också bruk av olika normer för flickor och pojkar, samt ålderspecifika normer från 12-14år."

Är du intresserad av att ta del av artikeln? Maila Karin Boson direkt.

EMERGING SCHOLAR SPOTLIGHT

Karin Boson har även varit på EARA:s sektion för unga forskare och berättat om sina studier kring Well-being, Mental Health Problems, and Alcohol Experiences among Young Swedish Adolescents: a General Population Study. För att läsa mer, gå till deras hemsida här och se under juli månad.

  

“Det är okej att bli full, men inte för full”

Birgitta Ander, doktorand i socialt arbete, HHJ, beskriver sin forskning i en ny artikel i A&Nlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Alkohol & Narkotika som är en drogpolitiskt oberoende tidskrift, som ges ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CANlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Birgitta Ander (Fotograf: Kajsa Juslin)

Dela |

Datainsamling av elevenkäter i våg 3b äger rum under hösten 2016 och våren 2017, bearbetning av det materialet pågår.

Lärarskattningen för våg 3b skickades ut våren 2017.

Pilotstudien med enkäten för datainsamlingen i våg 4 har genomförts under våren 2017 i skolor utanför studiens kommuner.

Planering pågår för hösten 2017 med datainsamlingen av elev-enkäter i gymnasiet år 2, våg 4. Drygt 70 % av eleverna i denna studiepopulation går på sex olika gymnasieskolor och får ett personligt besök under hösten 2017. Övriga elever får enkäten på posten.