Kontrakt för att skapa delaktighet och trygghet

Kontrakt för att skapa delaktighet och trygghet

Patientkontrakt är ett sätt att ge patienten möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och ha patientens perspektiv som utgångspunkt. Syftet är också att underlätta samordning och därmed finns även effektivitetsvinster.

Men fungerar det i praktiken?
JA:s doktorand Sofia Persson forskar på införandet av det nya arbetssättet.
Sofia har en bakgrund som sjukgymnast och verksamhetschef inom rehabilitering. Efter många år i praktiken kombinerar hon nu doktorandstudier med uppdraget som utvecklingsledare i Region Jönköping.
- Som utvecklingsledare arbetar jag nära olika regionövergripande utvecklingsarbeten. Just nu arbetar jag mycket med omställningen mot nära vård, berättar Sofia. I mitt doktorandarbete följeforskar jag på utvecklingsarbetet med patientkontrakt.

Ska underlätta för samskapad vård
Patientkontrakt är en konkretisering av den personcentrerade, samskapande vården. Innehållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska genomföras och vem patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra.
- Det handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan mer om en överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, säger Sofia. Partnerna utformar detta tillsammans.
Patientkontrakt är en nationell överenskommelse som kommer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och infördes 2018.
- Bakgrunden är att vi behöver bli bättre på patientdelaktighet och samordning i Sverige, fortsätter Sofia. Mätningar som gjorts visar att vi ligger högt gällande medicinska resultat och kvalitet och i relation till kostnader, men patienterna upplever sig inte delaktiga.

Lyfter in teorier om samskapande
Ett stort antal vårdenheter i länet arbetar med patientkontrakt, och i framtiden lär det bli än fler. Men uppfyller kontraktet de höga förväntningarna?
- Jag följer införandet av patientkontrakt med en interaktiv forskningsinsats, vilket betyder att jag följer arbetet som sker i praktiken och lyfter in teorier och kunskaper gällande exempelvis samskapande, säger Sofia. Den metod jag använder heter realist evaluation. Metoden bygger på att jag ska förstå hur de som arbetar med patientkontrakt har tänkt att det ska fungera, och så arbetar vi fram programteorin för arbetet. Vi går igenom vilka faktorer som ska leda till de önskade resultaten, och vilka parametrar som vi tror ska göra att vi lyckas med målen. Därefter utvärderar vi om och i så fall hur och varför programteorin har fungerat. På sikt önskar vi också se vad vi behöver ändra för att bli mer framgångsrika.

Gemensamt lärande
Sofia betonar att om vi ska lyckas att möta framtidens utmaningar i vården, måste vi ta tillvara på allas kompetens. Vårdpersonalen har sin expertis, men patienten tillsammans med sitt nätverk är expert på sitt sammanhang.
- Det gäller att ta tillvara på allas kunskaper och erfarenheter, menar Sofia. Ju bättre vi är på att samordna och lösa frågor tillsammans med patienterna, ju bättre blir vi alla. Genom forskningsarbetet undersöker vi hur överenskommelsen fungerar i praktiken. Jag tycker det är en enorm förmån att få möjlighet att på ett systematiskt sätt utvärdera, lära från och följa arbetet som ändå sker i praktiken, tillsammans med dem.