Encell

Uppdrag

Vuxnas lärande och livslångt lärande - Encells uppdrag

Uppdraget och dess ramar

Encell strävar efter att vara en självskriven kunskapskälla för det livslånga lärandet med särskild fokusering på vuxnas lärande. Måluppfyllelsen vilar på en samverkan mellan Encell och i första hand olika nationella aktörer inom vuxnas lärande, men även regionala och lokala aktörers medverkan är betydelsefull. Internationellt ingår Encell i flera nätverk och partnerskap. Encell har också en nära koppling till forskning på området och utöver forskningsmiljön Livslångt lärande på HLK samverkar Encell med forskargrupper som kan bidra med kunskap om vuxnas och det livslånga lärandet.

Verksamheten kretsar kring forskning och kunskapsspridning

Forskning

Encell ska vara en aktiv partner i verksamhetsnära forskning inom området livslångt lärande och vuxnas lärande för att bidra till långsiktig kunskapsutveckling. Kunskaper från forskning om vuxnas lärande, arbetsplatsrelaterat lärande och kompetensutveckling ska nå praktiker med syftet att bidra till förnyelse, utveckling och förbättringar.

Kunskapsspridning i partnerskap och nätverk

Encell har ett övergripande nationellt ansvar för omvärldsbevakning och kunskapsspridning när det gäller forskningsresultat och erfarenheter kring vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Encell har också ett särskilt ansvar att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om lärande för intressenter inom näringsliv och organisationer, så att denna kunskap kan omsättas i praktiskt handling och därmed konkret bidra till arbetslivets förnyelse och utveckling.

Encell samverkar med olika aktörer, i första hand på nationell nivå men även internationellt, i syfte att skapa forskningsmiljöer i partnerskap och nätverk. Vidare är Encell en partner i samarbetet mellan regioner, näringsliv, utbildningsaktörer och institutioner.

Dela |

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress: