Encell

Livslångt lärande

Encells utgångspunkt för livslångt lärande

Encell har som uppdrag att sprida kunskap om det livslånga lärandet. Historiskt sett är Sverige ett föregångsland på området både inom forskning och policy. Flera organisationer som UNESCO, OECD och EU har av olika anledningar engagerat sig i det livslånga lärandet. Det har förklarats i termer av formellt, icke-formellt och informellt lärande och man har använt teorier om humankapital och socialt kapital. När det livslånga lärandet har implementerats i olika länder har utfallet blivit olika beroende på landets utbildnings-, arbets- och fritidskultur. Oavsett om tyngdpunkten handlar om vad detta innebär för samhället i stort eller för individens möjlighet att växa och utvecklas, så är de flesta överens om att ett fokus på det livslånga lärandet ger samhällsekonomiska vinster.   

Vi på Encell rör oss i spänningsfältet mellan dessa tolkningar av det livslånga lärandet. Vi har en ambition att problematisera dessa skilda utgångspunkter som bottnar i olika kunskapssyn och människosyn och att i interaktion med andra bidra till utvecklingen av kunskap om det livslånga lärandet. Vår utgångspunkt är att mångfald och öppenhet bidrar till en helhetsbild som kan främja både samhällets och individers intressen på ett fruktbart sätt.  

Vår ambition är att hålla oss à jour med forskningsfronten på området livslångt lärande, samtidigt som vi själva ser oss som en viktig aktör med förmåga att sätta sig in i en mångfald av perspektiv och utgångspunkter.  Våra forskningsprojekt och publiceringar syftar till att främja bland annat entreprenörskap, regional utveckling, kvalitetsutveckling i organisationer och ledarskap.

Dela |