Encell

Tjänster

Encell engagerar sig i olika aktiviteter för att bidra till kunskapsutvecklingen i samhället, som exempelvis seminarier, utbildningar, skriva böcker och artiklar samt vara en aktiv röst i den pågående samhällsdialogen.

Våra medarbetare är skolade i vetenskapligt underbyggda metoder och du är välkommen att vända dig till Encell om du behöver hjälp med att:

  • använda deltagarorienterade metoder för att på olika sätt stimulera det livslånga lärandet på individuell, organisatorisk och samhällsnivå
  • via reflektion och analys värdera kompetensbehovet i en organisation och hur man skulle kunna tillgodose detta behov med hjälp av olika aktörer
  • organisera nätverk och partnerskap för att främja det livslånga lärandet kopplat till ett tema, en arbetsplats eller ett yrke
  • utvärdera pågående verksamhet genom kartläggningar och nulägesanalyser för att hitta förbättringspotential för vidareutveckling
  • söka och sammanställa den kunskap som vi kan hämta från forskning på ett avgränsat område.
Dela |