Encell

Lärande mellan generationer

Kunskapssamhället baserar sig på integration av lärande i olika kontexter. Det kan handla om individers, gruppers och organisationers lärande men även om regioner och städer som miljö för lärande. Ett sätt att stimulera lärandet är att föra samman olika grupper och se hur dessa kan lära av varandra.

Den svenska välfärden ger strukturella förutsättningar för alla individers lika möjligheter genom samhällsstöd i olika former under hela livet. Fokus på institutionerna har dock flyttat fokus från kopplingen mellan generationerna. Därför vill vi lyfta fram lärande mellan generationer och de fördelar man kan vinna på att arbeta utifrån detta synsätt — vi ser det som en möjlighet att komplettera och berika det system som vi redan har.

De fördelar som vi vill betona att man kan uppnå genom lärande mellan generationer är:

  • Uppmuntra till arbete i åldersdiversifierade grupper
  • Stimulera till erfarenhets- och kunskapsutbyte, både tyst och uttalad kunskap
  • Undvika segregering och öka förståelsen mellan generationer
  • Utvecklandet av en attityd som stöder ett kontinuerligt lärande
  • Ett sätt att överbrygga inkludering och exkludering på arbetsplatsen
  • Adressera flera olika kompetensområden samtidigt

Dessa möten kan inspirera den framtida utvecklingen kring hur vi kan jobba med lärande mellan generationer för att ta tillvara och utveckla kompetens i samhället såväl som i organisationer.

Dela |

Vad är lärande mellan generationer?

Med lärande mellan generationer menas lärande som finns eller uppstår mellan två generationer och baserar sig på ett ömsesidigt utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. (Fritt översatt från ThinkQuest, ORACLE Education Foundation, 2007)